Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

460

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 120

Wiedza

Absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • zna w pełni terminologię używaną w obszarze finansów i rachunkowości, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z finansami przedsiębiorstw, pośrednictwem finansowym, rynkami finansowymi, sektorem publicznym,
 • zna w sposób pogłębiony metody analizy ekonomicznej oraz metody wyceny różnych typów jednostek gospodarczych i ich rolę w podejmowaniu decyzji ekonomiczno-finansowych przez podmioty gospodarcze,
 • ma wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat systemu podatkowego na poziomie centralnym i lokalnym oraz wymogów prawa podatkowego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych (podatnik, płatnik, zobowiązanie podatkowe),
 • ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach wykorzystania środków publicznych, jednostkach sektora finansów publicznych i dyscyplinie budżetowej,
 • zna elementy rynku finansowego i jego instrumenty, rodzaje instytucji finansowych, ich funkcje i zasady działania oraz zasady nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat systemu bankowego, jego elementów i funkcji oraz rozumie zadania władzy monetarnej i rolę instytucji kredytowych,
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, istoty i rodzajów ubezpieczeń, operacji w działalności ubezpieczeniowej,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rachunkowości finansowej i sprawozdań finansowych wszystkich jednostek gospodarczych, w tym: banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli oraz grup kapitałowych,
 • zna w pełni zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień, w szczególności, takich jak: umowy długoterminowe, leasing, utrata wartości aktywów, instrumenty finansowe, podatek odroczony,
 • zna w sposób pogłębiony modele rachunku kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych, zasady kalkulacji kosztów w różnych wariantach decyzyjnych oraz zarządzanie kosztami,
 • zna zasady planowania i budżetowania oraz oceny wykonania budżetów, a także nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie,
 • zna źródła ryzyka w działalności gospodarczej, jego rodzaje, metody pomiaru i zabezpieczenia w różnorodnych typach organizacji gospodarczych, w tym: ryzyko w działalności banków i ubezpieczycieli
 • ma wiedzę na temat podstawowych grup regulacji ostrożnościowych wpływających na działalność banków i innych instytucji kredytowych, a także zakładów ubezpieczeń,
 • zna wymogi formalno-prawne dotyczące rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej, a także zasady, metody i sposoby przeprowadzania rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu, w zależności od typu organizacji i sytuacji decyzyjnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • zna ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna regulacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych itp., zasady obliczania składek na te ubezpieczenia i ich rozliczenia.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
 • potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu przeprowadzania analiz ekonomicznych korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych,
 • potrafi prawidłowo dobierać i stosować metody wyceny jednostki gospodarczej oraz oceniać jej sytuację finansową,
 • potrafi przeprowadzić ocenę gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności prawidłowość wykorzystania środków pomocowych,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi dokumentami finansowymi, a zwłaszcza sprawozdaniami finansowymi, w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych (m.in. określić makroekonomiczne skutki różnych kombinacji ekspansywnej i restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej, analizować relacje między poziomem stóp procentowych, poziomem kursów walutowych, saldem bilansu handlu zagranicznego, bilansem płatniczym rezerwami walutowymi banku centralnego),
 • posiada umiejętność ustalenia obciążeń podatkowych poszczególnych typów jednostek gospodarczych, ich zadań w zakresie rozliczeń podatkowych i wpływu na gospodarkę państwa. Umie zaproponować optymalną strategię podatkową dla danej jednostki,
 • potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdanie finansowe każdego typu jednostki gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących zasad wyceny,
 • sprawnie liczy i interpretuje wskaźniki efektywności ekonomicznej banków komercyjnych, porównuje banki pod kątem efektywności finansowej i wskazuje na przyczyny różnic między bankami na podstawie analizy ich sprawozdań finansowych,
 • potrafi stosować zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 • rozumie i identyfikuje czynniki ryzyka, potrafi ocenić ryzyko oraz zastosować modele zarzadzania ryzykiem. Umie sporządzić mapę ryzyka,
 • potrafi obliczać i oceniać wskaźnik wypłacalności banku oraz ustalać i oceniać mierniki wypłacalności zakładu ubezpieczeń,
 • sprawnie klasyfikuje koszty według różnorodnych kryteriów, ustala koszt jednostkowy z zastosowaniem różnorodnych formuł, sporządza wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników okresu
 • sporządza budżet wiodący, elastyczne budżety kosztów oraz oblicza odchylenia przychodów, kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich oraz przeprowadza analizy ich przyczyn,
 • potrafi wskazać podmioty objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasady rewizji finansowej, zadania komitetu audytu oraz zadania audytu wewnętrznego. Potrafi określić podstawowe procedury kontroli zarządczej,
 • potrafi przewidzieć skutki przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej, także w zależności od poziomu przyjętego kursu PLN/EUR,
 • sprawnie oblicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP itp., w zależności od formy zatrudnienia lub rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, współdziałając w tym obszarze z innymi osobami, a także inspirując je do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych, co w konsekwencji powoduje, że uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności,
 • potrafi sprawnie porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
 • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
 • potrafi współpracować z biegłym rewidentem, audytorem wewnętrznym i członkami komitetu audytu oraz rozumie znaczenie tego współdziałania,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału  Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów: 10 lipca 2017 r. godz. 9:00, 21 lipca 2017 r., godz. 9:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-29 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania