Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-03 do 2018-09-19 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia magisterskie na kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia są skierowane do kandydatów zainteresowanych wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów sektora finansowego.

Na studiach oferowane są dwie specjalności: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość oraz Zarządzanie instytucjami finansowymi. Wybór jednej z nich jest dokonywany na 1 semestrze studiów.

Studia zapewniają pozyskanie wiedzy specjalistycznej, umożliwiającej podjęcie pracy zawodowej w branży finansów, rachunkowości lub ubezpieczeń, w tym, w zawodach certyfikowanych lub licencjonowanych, w kraju lub za granicą oraz przygotowują do podjęcia studiów doktoranckich, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę między innymi w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego, takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, prywatnego, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, o różnej skali działalności,
 • instytucjach sektora publicznego, np. w instytucjach administracji rządowej lub samorządowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach, między innymi: księgowego, analityka bankowego, analityka ubezpieczeniowego, analityka rynkowego, analityka finansowego.

Absolwenci studiów są gruntownie przygotowani do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych, co stwarza im możliwość zatrudnienia na stanowiskach np. specjalistów lub starszych specjalistów, doradców klientów, doradców finansowych, ekspertów lub menedżerów w działach finansowych lub ekonomicznych itp. Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki, absolwenci mają możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami takimi, jak: FRM, PRM, CFA.

Absolwenci studiów:

 • posługują się i znają terminologię używaną w obszarze dyscypliny finanse, rozumieją jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • w pogłębionym stopniu znają i rozumieją wybrane zjawiska oraz dotyczące ich teorie, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny finanse oraz mają świadomość powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • znają zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i rozumieją mechanizmy ich działania również w kontekście współpracy międzynarodowej,
 • potrafią prawidłowo interpretować i wyjaśniać procesy gospodarcze i zjawiska finansowe oraz wzajemne relacje między nimi,
 • właściwie analizują przyczyny i przebieg konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych w obszarze finansów lub w ramach wybranej subdyscypliny finansów, jak: finanse spółek, finanse publiczne, skarbowość, bankowość, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rynek finansowy,
 • potrafią stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, dobierać krytycznie dane, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), potrafią formułować własne i twórcze opinie oraz właściwie je prezentować,
 • potrafią sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu dyscypliny finanse, w obszarze zjawisk właściwych dla rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego,
 • potrafią kierować pracą zespołu, w tym analizować proponowane rozwiązania konkretnego problemu z obszaru finansów oraz podejmować rozstrzygnięcia w tym zakresie, a także dawać przykład w zakresie pozyskiwania wiedzy i doskonalenia się przez całe życie,
 • potrafią komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę oraz przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i kongresowym, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i rachunkowości lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także rożnych źródeł i nowoczesnych technologii,
 • posługują się językiem obcym w zakresie finansów i rachunkowości, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu, w zakresie specjalistycznej terminologii,
 • są gotowi do krytycznej oceny odbieranych treści z zakresu dyscypliny finanse oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
 • mogą uczestniczyć w przygotowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich, uwzględniających interes publiczny i wrażliwych na kwestie społeczne,
 • są gotowi do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przy wykorzystaniu wiedzy z dyscypliny finanse oraz wykazywania inicjatywy i samodzielności w działaniach zawodowych,
 • są przygotowani do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sposób profesjonalny i etyczny oraz do aktywnego propagowania takich postaw.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo, do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Z rozmowy zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin dla obcokrajowców: 10 i 20 września 2018 r., godz. 9:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania