Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geografia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-23 23:59:59

Limit miejsc

56

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i interakcje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz relacje między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wypełnia więc współczesne zapotrzebowanie na kompleksową i spójną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres badań jest wieloobszarowy, obejmujący obszar nauk przyrodniczych i społecznych, ale w pewnym stopniu także humanistycznych i technicznych. Interdyscyplinarny charakter wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwala zdobyć wszechstronne akademickie wykształcenie przydatne do wykonywania różnych zawodów. Studia geograficzne są kierunkiem ogólnoakademickim, ale współcześnie absolwenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności ułatwiających start na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Syntetyczny charakter studiów geograficznych stanowi doskonały punkt wyjścia w dalszym rozwoju intelektualnym, czy to w ramach geograficznych specjalności, czy też na innych, bardziej wyspecjalizowanych studiach podyplomowych. Studia te przygotowują również do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia na kierunku GEOGRAFIA przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Studia na WGSR UW pozwalają na uzyskanie dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy w szkołach, jako nauczyciel geografii.

Od pierwszego semestru studiów kandydaci deklarują wybór jednej z dwóch specjalności:

1.     Geografia fizyczna,
2.     Geografia społeczno-ekonomiczna.

SPECJALNOŚCI:

1.    Program specjalności Geografia fizyczna pozwala na zdobycie wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach. Kształcenie w ramach specjalności Geografia fizyczna służy pogłębieniu wiedzy w zakresie: rzeźby i procesów rzeźbotwórczych, gleb i procesów glebotwórczych, zjawisk i procesów atmosferycznych, procesów hydrologicznych oraz krajobrazu w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Możliwości zatrudnienia:

 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego,
 • instytucje prowadzące monitoring środowiska,
 • służba hydro-meteorologiczna (IMGW),
 • administracja wodna (RZGW),
 • służba ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
 • administracja wojewódzka i powiatowa (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne),
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • agencje promocji.

2.    Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka i komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • agencje rozwoju,
 • firmy doradcze,
 • agencje promocji,
 • biura turystyczne,
 • organizacje pomocowe.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych