Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geografia, specjalność turystyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-13 23:59:59

Limit miejsc

56

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Absolwent zna kierunki badawcze i osiągnięcia geografii, a zwł. geografii turyzmu w Polsce i na świecie, rozumie związki między nią a innymi subdyscyplinami geografii oraz innymi naukami zajmującymi się turystyką. Rozumie procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływające na rozwój turystyki i jej zróżnicowanie przestrzenne. Wychodząc z założeń rozwoju zrównoważonego, potrafi określić rolę i znaczenie zasobów przyrody dla rozwoju turystyki. Rozumie związki między turystyką a społecznościami odwiedzanymi przez turystów. Zna zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, pozwalające na kształtowanie turystyki zgodnej z zasadą rozwoju zrównoważonego i minimalizując ewentualne konflikty ze społecznościami przyjmującymi turystów. Posiada także wiedzę z zakresu geoinformatyki oraz technik ilościowych i metod analizy przestrzennej.

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązania napotkanych problemów badawczych, korzystając z metod pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie turystyki, przygotowywać diagnozy oraz prognozy dotyczące różnych jej aspektów.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi pracować w zespole (także organizować zespół badawczy lub ekspercki), jest odpowiedzialny za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych (zwłaszcza turystów). Rozumie wartość wynikającą ze zróżnicowania środowiska przyrodniczego i różnorodności kulturowej świata, przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Absolwent specjalności Turystyka  może być zatrudniony w instytucjach zajmujących się organizowaniem turystyki i zarządzaniem nią na szczeblu centralnym (np. Polska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki), wojewódzkim (urzędy marszałkowskie) oraz lokalnym (starostwa powiatowe i urzędy gmin/miast), w biurach turystycznych, organizacjach wspierających rozwój turystyki (regionalne i lokalne organizacje turystyczne), jak również w instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Niektórzy absolwenci podejmują również dalsze kształcenie, na studiach doktoranckich i podyplomowych, zwłaszcza w zakresie nauk o Ziemi (m.in. geografii, ochrony środowiska), gospodarki przestrzennej.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 14 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:19-21 września 2017 r

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych