Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-13 23:59:59

Limit miejsc

56

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

W trakcie studiów studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie ładu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie studiów jest przekazywana wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji analitycznych, kreatywnych, metodologicznych oraz negocjacyjnych. Studenci od początku studiów II stopnia realizują specjalność urbanistyka i regionalistyka.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna kształtują wszechstronne kompetencje w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarowania przestrzenią w skali miasta oraz regionu. Kompetencje te dotyczą wszelkich obszarów działania, w skład których wchodzą: środowisko mieszkalne, środowisko naturalne, infrastruktura techniczna, społeczna i gospodarcza, a w nich zarówno społeczności ludzkie, jak i ekosystemy przyrodnicze wraz z ekonomicznymi, biologicznymi lub socjologicznymi podstawami ich funkcjonowania.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej zajmujących się gospodarowaniem poszczególnymi elementami przestrzeni naturalnej i zurbanizowanej, a w szczególności w regionalnych biurach planowania przestrzennego oraz w miejskich wydziałach planowania przestrzennego i strategicznego. Ponadto, na absolwentów czekają miejsca pracy w prywatnym sektorze usług, działającym na rzecz planowania przestrzennego, realizacji inwestycji, doradztwa w zarządzaniu rozwojem itp. Absolwenci znajdują zatrudnienie przy sporządzaniu inwentaryzacji terenów przyrodniczych i zurbanizowanych, badaniu zagadnień społecznych i procesów ekonomicznych w miastach i regionach, opracowywaniu waloryzacji i analiz uwarunkowań dla gospodarowania przestrzenią oraz prognoz skutków finansowych realizacji projektów, tworzeniu wizji rozwoju gmin i regionów w postaci dokumentów planistycznych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, prowadzeniu procedur partycypacyjnych, negocjacji i mediacji społecznych w obszarze gospodarowania przestrzenią.

Po ukończeniu specjalności rekomendowana jest kontynuacja kształcenia na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, urbanistyki, planowania przestrzennego lub geografii.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 14 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:19-21 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych