Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-23 23:59:59

Limit miejsc

56

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW ma charakter ogólnoakademicki. Ponieważ oprócz wąskich specjalistów z gospodarki przestrzennej (przy profilu praktycznym kształci się w istocie specjalistów z kilku odmiennych wąskich dyscyplin, zależnie od uczelni), potrzebni są też ludzie ogarniający całość problematyki, wszechstronnie wykształceni, dostrzegający tak ograniczenia przyrodnicze, jak też społeczne i ekonomiczne, wyczuleni na potrzebę zachowania ładu przestrzennego, ponieważ tylko tacy potrafią przeciwstawić się panoszącemu się w polskiej przestrzeni chaosowi. Ścisłe związki z geografią i kadrą z innych dyscyplin obecną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych zapewniają odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Rynek pracy wykazuje obecnie zapotrzebowanie nie tylko na osoby z pogłębioną wąską specjalizacją, ale i na osoby postrzegające świat holistycznie, mogące kierować zespołami.

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych); procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Studenci GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ od początku kształcenia (I semestr) wybiera jedną z dwóch specjalności:

  1.   Planowanie przestrzenne i regionalistyka,
  2.   Urbanistyka i rewitalizacja,

przy czym część przedmiotów jest wspólna dla obu specjalności.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oferuje kandydatom studia uwzględniające znaczne pogłębienie wiedzy w stosunku do studiów licencjackich na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA na WGSR, jak również tematykę niepodejmowaną w innych jednostkach uniwersyteckich.

Absolwent kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską. Rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych, wykorzystując w tym celu procesy o charakterze rekultywacji, renaturyzacji i fitoremediacji. Potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa. Potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu. Umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji. Zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Studia przygotowują do pracy w: 

  • urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
  • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
  • jednostkach naukowo-badawczych,
  • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
  • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
  • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, inżynierski lub równoważny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 24 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych