Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki

Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia drugiego stopnia są przeznaczone zarówno dla osób, chcących kontynuować studia po uzyskaniu tytułu licencjata historii sztuki, jak również z dziedzin pokrewnych, przede wszystkim humanistycznych.

Program dwuletnich studiów zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy o historii sztuki, jej dawnych i współczesnych metodach oraz jej miejscu w humanistyce. Skupiony jest wokół zajęć z wybranej specjalizacji odnoszących się do historii kultury, historycznego i współczesnego funkcjonowania instytucji muzealnych, współczesnej kultury wizualnej, krytyki i teorii sztuki, jej współczesnych mediów, architektury i ochrony zabytków.

Studia kończy przedłożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW. Absolwenci historii sztuki nierzadko kontynuują pracę naukową w takich instytucjach Polskiej Akademii Nauk, jak: Instytut Sztuki i Instytut Badań Literackich, w instytucjach kultury, takich jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, Biblioteka Narodowa oraz muzeach i galeriach francuskich czy brytyjskich.

Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.

Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie – w piątki, soboty i niedziele.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 50% stanowi przeliczenie oceny uzyskanej za pracę licencjacką lub egzamin licencjacki według schematu:

  • ocena celująca albo bardzo dobra – 50 pkt,
  • ocena dobra – 40 pkt,
  • ocena dostateczna – 30 pkt.

a 50% przeliczenie średniej z toku studiów wg następującego schematu:

  • 4,5-5,0 – 50 pkt,
  • 4,0-4,49 – 45 pkt,
  • 3,5-3,99 – 30 pkt,
  • 3,0-3,49 – 20 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-22 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historii Sztuki