University of Warsaw / Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation / Institute of Social Prevention and Resocialisation

Criminology

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Kierunek studiów kryminologia, uruchamiany w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, jest nowością w uniwersyteckiej ofercie dydaktycznej. Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny - wykorzystuje metodologię nauk prawnych i społecznych oraz bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne pracowników naukowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gromadzone od 1972 r.

W ramach kierunku rozwijana jest szeroko rozumiana problematyka przestępczości, to jest: geneza zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego; policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości. Poruszana jest także problematyka zachowań przestępczych sprawców nieletnich oraz sposobów ich kontrolowania i zapobiegania.

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku nabywa wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Ma rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Zna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje. Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Nabywa umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Umie analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Ma także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, absolwent zna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz umie zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.

Absolwent wzmacnia również swoje kompetencje dotyczące podejmowania decyzji, negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu naukowego czy praktycznego w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w danym sektorze polityki kryminalnej i rozpoznawać zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z wymogami etyki zawodowej i badawczej.

Zna język obcy na poziomie B2+, potrafi korzystać z literatury fachowej w tym języku, a także porozumiewać się i dyskutować stosując fachową terminologię, sporządzać pisemne wypowiedzi w tym języku.

Absolwent jest przygotowany do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym, kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty (w tym list motywacyjny) w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.
Lista osób zakwalifikowanych na studia układana jest w kolejności malejącej od osoby, która uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydaci mogą zdobyć następujące punkty:

A. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
B. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu (= średnia ocen na dyplomie),
C. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt.),
D. za list motywacyjny wraz z CV (od 0 do 10 pkt.),
E. za ukończenie studiów magisterskich (5 pkt.),
F. za ukończenie kierunku* Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną (5 pkt.).
*chodzi wyłącznie o ukończeniu studiów na wymienionych kierunkach, nie zaś o ukończenie takiej specjalizacji na innym kierunku studiów

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F

UWAGA:
List motywacyjny ma zawierać następujące informacje:

  • motywacja podjęcia studiów na kierunku kryminologia,
  • doświadczenia Kandydata/ki w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, podejmowane prace społeczne i inne doświadczenia mogące być przydatne do studiowania kryminologii,
  • informacja na temat obronionej pracy licencjackiej/magisterskiej (tematyka pracy, zastosowana metodologia badawcza) albo o innym sposobie uzyskania tytułu zawodowego (do 1.000 znaków).

Treść listu motywacyjnego nie może przekraczać 4.000 znaków.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 19 września 2018 r. godz 12:00, pok. 18 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul Podchorążych 20

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 26 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 27 - 28 września 2018 r., godz. 11:00-14:00, pok. 31, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul Podchorążych 20

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uwaga, prosimy o dołączenie do kompletu wymaganych dokumentów zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych w toku poprzednich studiów.