University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Applied Linguistics

Applied linguistics - foreign language teaching and translation - ILS

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-08-30 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich grup językowych

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20
 

Grupy językowe:

  • angielska;
  • francuska;
  • niemiecka;

Studia umożliwiają podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języka B i kultury danego obszaru językowego oraz prac tłumaczeniowych (specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa oraz tłumaczeniowa).

Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne na poziomie studiów magisterskich do nauczania języka B we wszelkiego typu szkołach (specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa).

Tematyka zajęć na studiach II stopnia (zaocznych):

Lingwistyka czysta i stosowana, translatoryka, tłumaczenie tekstów z zakresu ekonomii, nauki, techniki, prawa krajowego i unijnego, literatury, kultury, tłumaczenia autorskie, tłumaczenia konsekutywne oraz seminaria specjalistyczne.

Dla specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej również: glottodydaktyka ogólna i języka kierunkowego, psychologia, pedagogika, praktyki dydaktyczne.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Specjalność nauczycielsko-tłumaczeniową mogą wybrać tylko kandydaci posiadający uprawnienia pedagogiczne potwierdzone odpowiednim dokumentem. Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. Pozostali absolwenci mogą starać się jedynie o przyjęcie na specjalność tłumaczeniową.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w wybranym języku obcym (j. angielski, francuski lub niemiecki) i dotyczy zainteresowań naukowych i zawodowych kandydata oraz jego ogólnej wiedzy o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka.

Punktowanie rozmowy kwalifikacyjnej:

  • znajomość języka – maksymalnie 5 pkt.,
  • ogólna wiedza o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka oraz dojrzałości intelektualnej w zakresie wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów – maksymalnie – 10 pkt.

Punktowanie ocen na dyplomie:

  • za ocenę celującą – 5 pkt.,
  • za ocenę bardzo dobrą – 5 pkt.,
  • za ocenę dobrą – 4 pkt.,
  • za ocenę dostateczną – 3 pkt.

Końcową punktację stanowi suma punktów uzyskanych za:

1. rozmowę kwalifikacyjną (w wybranym języku: angielskim, niemieckim lub francuskim),

2. ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 20.

Na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali w toku rekrutacji minimum 15 punktów w kolejności uzyskanych wyników w poszczególnych grupach językowych.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują ogólne zasady rekrutacji i przeliczania punktów opisane w podpunkcie a), z tym że dla osób z dyplomem uczelni zagranicznej bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną będzie przeprowadzony egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.

Jeżeli kandydat uzyska na tym egzaminie wynik pozytywny, może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z języka obcego. Za egzamin z języka polskiego nie są przyznawane punkty rankingowe.

Oceny z dyplomów zagranicznych zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen stosowanej na UW.

Date of exams

Termin egzaminu: 4-5 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 7 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 2-13 lipca, 20-31 sierpnia 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Lingwistyki Stosowanej