University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Anthropocentric Linguistics and Culturology

Applied linguistics (German language section)

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

5

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich sekcji językowych

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia sekcji: 15

Kształcenie odbywa się w ramach specjalności: tłumaczenia specjalistyczne. Szczegóły dot. programu studiów znajdują się na stronie Insytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Efekty kształcenia dla specjalności tłumaczenia specjalistyczne:

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia ze specjalnością tłumaczenia specjalistyczne zna dany język obcy w zakresie wybranych języków specjalistycznych na poziomie C2. Ma pogłębioną wiedzę odnośnie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej lingwistyki stosowanej, zna terminologię z zakresu lingwistyki stosowanej i dyscyplin z nią powiązanych, w szczególności terminologię przedmiotową z zakresu translatoryki. Posiada profesjonalną kompetencję translatorską w wybranym języku obcym w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów ogólnych i specjalistycznych z różnych dziedzin tematycznych (polityka, ekonomia, prawo, medycyna, technika). Umiejętności te realizowane są w różnych odmianach tłumaczenia, jakimi są tłumaczenie pisemne, konsekutywne, symultaniczne, a vista, audiowizualne, środowiskowe. Potrafi zdobywać wiedzę przedmiotową i terminologiczną z danej dziedziny tematycznej i rozstrzygać problemy tłumaczeniowe (np. dobór adekwatnego ekwiwalentu) w oparciu o różne źródła informacji (słowniki, korpusy językowe, bazy danych, teksty paralelne); potrafi także odpowiednio dobierać techniki tłumaczeniowe w różnych odmianach tłumaczenia. Zna normy i regulacje prawne, korporacyjne i etyczne odnoszące się do zawodu tłumacza.

Admission rules

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej.

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 1. Osoby legitymujące się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym o profilu filologicznym lub lingwistyka stosowana w zakresie języka niemieckiego
 2. Osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równorzędny innego kierunku i posiadają certyfikat co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego
 3. Osoby legitymujące się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym dowolnego kierunku, nie posiadające certyfikatu co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego. Ci kandydaci muszą przystąpić do egzaminu ustnego z języka niemieckego.

Kandydat legitymujący się dyplomem uzyskanym na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana (bądź certyfikatem co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w zakresie języka niemieckiego, w procesie rekrutacji wybiera jako język będący przedmiotem studiów tylko ten, który był przedmiotem studiów pierwszego lub drugiego stopnia (bądź certyfikatu).

Podstawą kwalifikacji jest:

 • złożenie przez kandydata (grupa 1, 2 oraz 3) kompletu dokumentów w wymaganym terminie oraz (w przypadku kandydatów z grupy 3) zdanie egzaminu ustnego z języka obcego
 • konkurs dyplomów (jeżeli liczba kandydatów przewyższy przewidziany limit miejsc)

Konkurs dyplomów

Sposób przeliczania ocen na dyplomie (niezależnie od ukończonego kierunku studiów) na punkty rekrutacyjne w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy przewidziany limit miejsc:

Skala ocen bez ocen połówkowych

Skala ocen z ocenami połówkowymi

bardzo dobry – 100%

celujący – 100%

dobry – 80%

bardzo dobry – 95%

dostateczny – 30%

dobry plus – 85%

 

dobry – 70%

 

dostateczny plus – 40%

 

dostateczny – 30%

Kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym o profilu filologicznym lub lingwistyka stosowana w zakresie języka niemieckiego mogą (tak jak pozostali kandydaci) przystąpić do egzaminu wstępnego (ustnego) z wybranego języka obcego. Zastrzeżenie! Jeśli kandydat wyrazi chęć przystąpienia do egzaminu wstępnego, w procesie rekrutacji brany pod uwagę będzie tylko i wyłącznie wynik, jaki kandydat osiągnie na egzaminie wstępnym. Decydując się na ten krok, kandydat nieodwołalnie rezygnuje z uwzględniania w procesie rekrutacji (w przypadku konkursu dyplomów) oceny, jaka widnieje w dyplomie lub w suplemencie do dyplomu.

Forma egzaminu: ustny

Przebieg egzaminu ustnego:

Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne).

Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks 15 pkt

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminu ustnego z języka obcego:

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej.

Obowiązują zasady kwalifikacji przewidziane dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz sprawdzian ustny ze znajomości języka polskiego oraz języka obcego, diagnozujący zdolność kandydata do udziału w zajęciach tłumaczeniowych z języka polskiego i na język polski.

Z egzaminu ustnego z języka polskiego zwolnieni są kandydaci posiadający na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego.

Forma egzaminu: ustny z języka polskiego oraz ustny z języka obcego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.

Przebieg egzaminu:

1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego.

Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne).

Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%.

2. Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka obcego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego będzie uzyskanie minimum 30% pkt z egzaminu ustnego z języka polskiego.

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego:

Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne).

Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją.

Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks 15 pkt

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Rola mediów w życiu publicznym
 2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej
 3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie
 4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska
 5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie
 6. Główne problemy społeczne w Polsce
 7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata
 8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek
 9. Konsumpcja w świecie współczesnym
 10. Problemy równouprawnienia
 11. Rola Polski w Unii Europejskiej
 12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku
 13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku
 14. Sport jako forma walki i rekreacji
 15. Formy przemocy we współczesnym świecie
 16. Formy i skutki nietolerancji
 17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem
 18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski
 19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata
 20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską
 21. Globalizacja a tożsamość narodowa
 22. Blaski i cienie kultury masowej
 23. Rola nauki w świecie współczesnym
 24. Internet jako źródło wiedzy
 25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie
 26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty
 27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku
 28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX wieku.
 29. Książki ważne dla polskiej kultury
 30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata.

Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego:

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego:

 • wynik egzaminu ustnego języka polskiego – maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z j. obcego – maks. 100 pkt

Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 60 pkt.

Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy:

 1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 2. uzyska z egzaminu ustnego z języka obcego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.

Uzyskane punkty zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, tj. 200 pkt = 100% i (w przypadku konkursu dyplomów) będą decydowały o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminu ustnego tylko z języka obcego (kandydaci zwolnieni z egzaminu z języka polskiego):

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Kandydat zda egzamin wstępny, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%.

Kandydat nie zda egzaminu wstępnego, gdy uzyska z egzaminu ustnego z języka obcego mniej niż 60 pkt, tj. 60%.

Uzyskane punkty zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, tj. 100 pkt = 100% i (w przypadku konkursu dyplomów) będą decydowały o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Oceny z dyplomów uzyskanych za granicą zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na UW.

Date of exams

Komisja Rekrutacyjna przypomina, że osoby legitymujące się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym innego kierunku niż profil filologiczny lub lingwistyka stosowana w zakresie danego języka i nie posiadające certyfikatu C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy przed złożeniem dokumentów muszą przystąpić do egzaminu ustnego.

Termin egzaminu językowego: 17 lipca 2018 r. godz. 10.00-11.00, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa, ul. Szturmowa 4, pok. 513, V piętro.

Ogłoszenie wyników egzaminu językowego odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminów, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa, ul. Szturmowa 4, pok. 513, V piętro.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego 20 lipca 2018 r. w systemie IRK na kontach kandydatów.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przypominamy, że podstawą kwalifikacji na studia zaoczne w IKSI jest złożenie przez kandydata kompletu dokumentów w wymaganym terminie. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna na studia zaoczne Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej zaprasza kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie IRK, do składania dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów: 17-19 lipca 2018 r. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa, ul. Szturmowa 4, pok. 513, V piętro.

Harmonogram:
wtorek 17 lipca 2018: 12.00-14.00
środa 18 lipca 2018: 15.00-17.30
czwartek 19 lipca 2018: 8.00-10.00

UWAGA! W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią konieczne jest upoważnienie do złożenia dokumentów wg wzoru http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie.pdf

UWAGA! Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować wyłącznie komplet dokumentów kandydata.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Film instruktażowy pt. "Uniwersytet Warszawski - rekrutacja krok po kroku": https://youtu.be/jwYBxIGze5U

Prezentacja pt. "Jak prawidłowo dokonać wyboru ścieżki rekrutacyjnej?": http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/ppt/Prezentacja-P_C_PL.ppsx

Znajdź nas na mapie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej