University of Warsaw / Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation / Institute of Social Prevention and Resocialisation

Social prevention and rehabilitation

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii. Zna naukowe uzasadnienia rozwoju i zastosowania interdyscyplinarnej perspektywy i wielodyscyplinarnej wiedzy naukowej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Posiada umiejętności samodzielnego formułowania i analizowania problemów teoretycznych, jak również zarządzania działaniami w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent studiów ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i mechanizmów funkcjonowania człowieka, mechanizmów zmiany społecznej, polityki i strategii decyzyjnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do opracowania własnych i zespołowych projektów badawczych oraz stosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań. Aktywnie poszukuje i wykorzystuje wiedzę w toku rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce zawodowej. Potrafi właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania programów profilaktycznych, korekcyjnych, integracyjnych dotyczących m.in. integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a także uchodźców, osób odmiennych kulturowo, czy pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, sądowych środków realizowanych w środowisku naturalnym, przeciwdziałania bezrobociu. Ma kwalifikacje niezbędne do prawidłowej prezentacji i monitorowania projektów, organizowania oraz kierowania pracą zespołową, a także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Dostrzega konieczność i posiada umiejętność poprawnego ewaluowania skuteczności i społecznych kosztów konstruowanych projektów. Umie dostrzec dylematy interwencji społecznych, w tym dylematy etyczne procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach. Posiada umiejętności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się (w tym w języku obcym na poziomie B2+) z innymi specjalistami w zakresie programów zapobiegawczych i naprawczych, potrafi również porozumiewać się z odbiorcami tych programów (w tym obcojęzycznymi w zakresie kształconego języka obcego). Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej, podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie i potrafi w tym celu aktywizować innych. Umie rozpoznawać i przewidywać stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności, świadomie unika ich w swojej działalności zawodowej.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:

Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów (w przypadku przekroczenia limitu miejsc).

Pierwsze pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci z dyplomem z wyróżnieniem, a kolejne – kandydaci z najwyższą oceną na dyplomie. Kryterium pomocniczym w ustalaniu rankingu kandydatów jest średnia ocen z całego toku studiów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 17 września 2018 r., godz. 9:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 20-21 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji