University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Eurasian Studies

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-17 23:59:59

Limit of students

30

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać wiedzę na temat:

 • mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej państw Europy i Azji;
 • ruchów politycznych i grup nacisku ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • polityk szczegółowych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym;
 • relacji między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej;
 • współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać umiejętności:

 • opisywania i oceniania życia politycznego z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych;
 • rozpoznawania złożoności mechanizmów władzy politycznej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • korzystania z różnych metod i technik badawczych oraz kształtowania, a także rozwijania własnego warsztatu badawczego;
 • wykorzystywania zasad i instrumentów komunikowania politycznego w działalności publicznej;
 • identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji;
 • wykorzystywania wiedzy o polityce i życiu społecznym w badaniach politologicznych.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku studia euroazjatyckie powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz przewidywania skutków swej aktywności;
 • zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych;
 • przygotowania do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, pełnienia funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do państw Europy i Azji;
 • kierowania zespołami realizującymi projekty obywatelskie oraz proponowania ich kształtu prawnego i organizacyjnego;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Admission rules

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnym.

Kandydat powinien:

 • posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji), państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;
 • znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji).

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc oceny uzyskane na dyplomie studiów wyższych oraz średnie ocen uzyskanych w toku studiów zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów.

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów,
 • ocena dobra + lub dobra – 8 punktów,
 • ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów.

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • do 3,0 – 1 punkt,
 • od 3,1 do 3,5 – 3 punkty,
 • od 3,51 do 4,0 – 5 punktów,
 • od 4,1 do 4,5 – 7 punktów,
 • powyżej 4,5 – 10 punktów.

Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.

Termin egzaminu: 19 lipca 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2017 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 24-26 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych