University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of International Relations

International relations

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-05-29 to 2017-07-14 23:59:59

Limit of students

130

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.)

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów,
 • ocena dobra plus – 80 punktów,
 • ocena dobra – 70 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów,
 • ocena dostateczna – 50 punktów.

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów (z wagą 70 proc.).

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • od 4,5 – 100 punktów
 • od 4,25 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,0 do 4,24 – 70 punktów
 • od 3,75 do 3,99 – 60 punktów
 • od 3,5 do 3,74 – 50 punktów
 • od 3,0 do 3,49 – 40 punktów
 • mniej niż 3,0 – 30 punktów.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalności nastąpi po zakończeniu rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób. Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • międzynarodowa polityka handlowa.

Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem (uruchomienie specjalności wymaga minimum 25 osób).

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18 lipca 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 21 lipca 2017 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-28, 31 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych