Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-07-15 23:59:59

Limit miejsc

100

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.)

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów,
 • ocena dobra plus – 80 punktów,
 • ocena dobra – 70 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 60 punktów,
 • ocena dostateczna – 50 punktów.

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów (z wagą 70 proc.).

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • od 4,5 – 100 punktów
 • od 4,25 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,0 do 4,24 – 70 punktów
 • od 3,75 do 3,99 – 60 punktów
 • od 3,5 do 3,74 – 50 punktów
 • od 3,0 do 3,49 – 40 punktów
 • mniej niż 3,0 – 30 punktów.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalności nastąpi po zakończeniu rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób. Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • międzynarodowa polityka handlowa.

Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.)

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów (z wagą 70 proc.).

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalności nastąpi po zakończeniu rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób. Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • międzynarodowa polityka handlowa.

Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 20 lipca 2018 r.

Terminy egzaminów

Termin (ewentualnej) rozmowy potwierdzającej znajomość j. polskiego 20 lipca 2018 r., początek godz. 13.30, sala 421, budynek ISM, ul. Żurawia 4.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 i 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosunków Międzynarodowych