Uniwersytet Warszawski / Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-25 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) jest pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych procesów i zjawisk zachodzących w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. W oparciu o tę wiedzę student powinien wykazać się znajomością mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, także w kontekście integracji europejskiej, student powinien wykazać się umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa, posługiwać się przepisami prawnymi, posiadać podstawową wiedzę nt. tworzenia i wykładni prawa. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozwiązywania pojawiających się problemów, sprostania wyzwaniom stojącym przed pracownikami administracji publicznej (zarówno o charakterze strategicznym, jak i bieżącym). Celem studiów jest ponadto przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań procesów rozwojowych, zwłaszcza w kontekście integracji z UE oraz absorpcji środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł finansowania, a także zasad uczestnictwa samorządów w rynkach kapitałowych. W trakcie kształcenia student nabywa umiejętności dotyczące warsztatu badawczego, które muszą być stosowane podczas pisania pracy magisterskiej (w tym: umiejętność gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU) i politologii. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i zagranicznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent posiada umiejętności w zakresie podejmowania decyzji politycznych i administracyjnych. Ma nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.

Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 28 września 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Termin składania dokumentów: 5 czerwca – 25 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego