Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-02 do 2018-09-19 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie mają w swoim programie zajęcia umożliwiające pozyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu poszczególnych funkcji (marketing, finanse, zarządzanie kadrami, itd.), z uwzględnieniem  istotnych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie.
Specjalistyczna wiedza przekazywana studentom kierunku, daje dobre podstawy do podjęcia pracy zawodowej, w tym, w charakterze menedżera średniego i wyższego szczebla zarządzania, w przedsiębiorstwach, organizacjach niedochodowych czy jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, doradców lub konsultantów w różnych organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Kształtowana i rozwijana u studentów postawa przedsiębiorczości, poparta wiedzą, stwarza perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granicą. Studia stymulują również i rozwijają w studentach umiejętność krytycznego myślenia i świadomość potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Przygotowują studentów do podjęcia nauki na studiach doktoranckich, prowadzonych na kierunkach ekonomicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Na studiach oferowanych jest dziesięć specjalności a wybór jednej z nich jest dokonywany na 1 semestrze studiów.

Proponowane specjalności studiów:

1.    Doradztwo organizacyjne
2.   
E-biznes
3.   
Marketing
4.   
Przedsiębiorczość
5.   
Rozwój potencjału społecznego
6.   
Zarządzanie międzynarodowe
7.   
Zarządzanie organizacją
8.   
Zarządzanie publiczne
9.    Zarządzanie sprzedażą
10. 
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwenci studiów:

  • znają  i rozumieją zasady, procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w stopniu zaawansowanym, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem, w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji (operacyjna, marketingowa, finansowa, zarządzanie personelem),
  • znają i rozumieją złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie, znają  i rozumieją ogólną metodologię badań w zakresie dyscypliny zarządzanie,
  • potrafią wykorzystać teorię dyscypliny zarządzania i nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami: operacyjną, marketingową, finansową, zarządzania personelem w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii,
  • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki,
  • potrafią samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty, dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim,
  • potrafią planować i organizować pracę własną oraz zespołową,
  • posiadają zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji oraz do inspirowania do tego innych,
  • gotowi są do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

  • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo, do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Z rozmowy zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin dla obcokrajowców: 10 i 20 września 2018 r., godz. 9:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania