Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

79

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl

Kontakt: rekrutacja_al@al.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej (tzw. sprawdzian predyspozycji). Do rozmowy dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej. Z rozmowy kompetencyjnej zostaną zwolnieni ci kandydaci, którzy uzyskali z matury wynik minimum 65% (65 punktów). Otrzymają oni maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kompetencyjnej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:;
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy z puli tematów, które są podane w części Terminy egzaminów.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie mniej niż 40 punktów z rozmowy kompetencyjnej powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy z puli tematów, które są podane w części Terminy egzaminów.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie mniej niż 40 punktów z rozmowy kompetencyjnej powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, sztuka, muzyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy z puli tematów, które są podane w części Terminy egzaminów.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie mniej niż 40 punktów z rozmowy kompetencyjnej powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,  historia, informatyka, łacina, greka klasyczna organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%


waga = 30%

 *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy z puli tematów, które są podane w części Terminy egzaminów.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie mniej niż 40 punktów z rozmowy kompetencyjnej powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, łacina, greka klasyczna, wiedza o społeczeństwie

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*Języki w kolumnach 1 i 3 nie mogą się powarzać.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci zwolnieni z rozmowy kompetencyjnej przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy z puli tematów, które są podane w części Terminy egzaminów.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie mniej niż 40 punktów z rozmowy kompetencyjnej powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (tj. 10 pierwszych osób z listy wg liczby zdobytych punktów) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) LAUREACI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) LAUREACI

 • Olimpiady Matematycznej

otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) LAUREACI

 • olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

d) LAUREACI

 • pozostałych olimpiad

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są równie:

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu (rozmowy kompetencyjnej): 12 -13 lipca 2018 r., godz. 10.00 – 18.00, sala 4, Dobra 72.

W przypadku zwolnienia z rozmowy kompetencyjnej kandydaci z maturą zagraniczną mogą zostać zobowiązani do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego. Rozmowa ta odbędzie się 9 lipca 2018 r., g. 13.00, sala konferencyjna, Dobra 72

Lista tematów do rozmowy kompetencyjnej: (II etap kwalifikacji - dodatkowy egzamin wstępny)
Proszę wybrać trzy tematy z listy: dwa z części I oraz jeden z części II

Część I
1. Jakie nauki zaliczamy do nauk humanistycznych, a jakie do społecznych? Na czym polega różnica między naukami humanistycznymi i społecznymi?
2. Czym zajmują się "nauki humanistyczne", a czym "nauki przyrodnicze"?
3. Co to znaczy, że ktoś jest uczony? Co to znaczy, że ktoś jest mądry?
4. Różnice i podobieństwa między uczonym i artystą?
5. W jaki sposób rozwój nowoczesnych technologii powoduje zmianę roli książek i czasopism w wersji papierowej?
6. Czy widzisz przyszłość dla książki papierowej?
7. Kto ze współczesnych pisarzy jest Pani/Panu najbardziej bliski i dlaczego?
8. Czy, a jeśli tak to dlaczego czytamy dawną literaturę?
9. Czym zajmuje się filozofia? Który z filozofów (działających w dowolnym czasie i miejscu) wydaje się Pani/Panu szczególnie ważny? Dlaczego?
10. Jaka jest różnica w sposobie uprawiania polityki w przeszłości i współcześnie?
11. Co to znaczy „społeczeństwo konsumpcyjne”? Jak wyobrażasz sobie społeczeństwo inne niż konsumpcyjne?
12. Jakie warunki Pani/Pana zdaniem muszą być we współczesnym społeczeństwie spełnione, by osiągnąć sukces życiowy?
13. Jakie wydarzenia w historii Polski i Europy w wieku dwudziestym i dwudziestym pierwszym uznałaby Pani/Pan za najważniejsze? Dlaczego właśnie te? Kto i co decyduje o powszechnym uznaniu jednych wydarzeń za ważne, a innych za nieistotne?
14. Kim jest „celebryta”? W jaki sposób można dziś stać się „celebrytą”?
15. Proszę objaśnić historyczne i współczesne znaczenie nazwy „artes liberales”.
16. Jakie fantastyczne wizje pisarzy materializują się w czasach nam współczesnych? Podaj i omów przykłady.
17. Dlaczego społeczeństwa ludzkie, od zarania dziejów cywilizacji nękane są konfliktami i wojnami?
18. Jakie przedstawienia teatralne zrobiły na Pani/Panu największe wrażenie i dlaczego?
19. Jakich malarzy szczególnie Pani/Pan sobie ceni i dlaczego?
20. Jak oceniasz rolę seriali w edukacji historycznej (w wypadku tematyki historycznej, nie tylko polskiej) i w tworzeniu wzorców osobowych ( w wypadku tematyki obyczajowej)?
21. Czy Twoim zdaniem rzeczywistość wirtualna niesie ludziom młodym zagrożenie utraty kontaktu z „realem”, jego poznaniem i zrozumieniem?
22. Czy podział na sztukę „elitarną” i „popularną” jest twoim zdaniem nieunikniony? Uzasadnij odpowiedź.
23. Czy wielokulturowość widzisz jako kulturową szansę czy jako zagrożenie dla tożsamości, tradycji etc?
24. Czy zgadzasz się z przekonaniem, że kultura współczesna jest kulturą „obrazkową”, a rola słowa – jako podstawowego środka ludzkiej komunikacji – zmniejsza się?
25. W jakim stopniu Twój kontakt z szeroko pojętą kulturą jest zapośredniczony przez Internet, a w jakim jesteś żywym uczestnikiem wydarzeń kulturalnych?

Część II
1. Proszę opisać fundamenty darwinowskiej teorii ewolucji.
2. O co toczy się spór między kreacjonizmem a darwinizmem? Proszę scharakteryzować oba stanowiska.
3. Proszę wskazać różnice i podobieństwa między Człowiekiem rozumnym - Homo sapiens a innymi przedstawicielami ssaków naczelnych?
4. Czym jest eugenika i co Pani/Pan o niej sądzi?
5. Czy klonowanie żywych organizmów wydaje się Pani/Panu potrzebne i etyczne? Proszę uzasadnić odpowiedź.
6. Jakie są źródła agresji między- i wewnątrzgatunkowej?
7. Czy uzasadnione jest testowanie produktów żywnościowych, kosmetyków, zabiegów chirurgicznych na zwierzętach? Proszę uzasadnić odpowiedź.
8. Co zdaniem Pani/Pana może przynieść rozwój biotechnologii?
9. Na ile Pani/Pana zdaniem zachowania człowieka zdeterminowane są genetycznie, a na ile ulegają modyfikacjom pod wpływem środowiska zewnętrznego i życiowych doświadczeń?
10. W jakich współczesnych społeczeństwach zachęca się obywateli do segregacji śmieci, jakimi metodami i dlaczego?
11. Jak działalność i zachowania człowieka wpływają na klimat na Ziemi? Wskaż i scharakteryzuj podstawowe stanowiska i argumenty dotyczące tego zagadnienia.

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacja o zwolnieniu / zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu do rozmowy kompetencyjnej zostanie wysłana do kandydatów mailem oraz na osobiste konto w systemie IRK w dniu 10 lipca o godzinie 16.00

UWAGA !!!

Wyniki kwalifikacji na studia (lista osób zakwalifikowanych / spis osób na liście rezerwowej / lista osób niezakwalifikowanych) zostaną ogłoszone 16 lipca o godz. 17.00 (Dobra 72). Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach poprzez system IRK.

Dodatkowe informacje