Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

75

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia na kierunku artes liberales mają charakter interdyscyplinarny. Program „artes liberales” nawiązuje do core curriculum amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych) jak i do dawnych tradycji europejskich: do tradycji Akademii  Platońskiej i do tradycji Collège de France, w którym od 1620 roku nie wykłada się „gotowych” przedmiotów, lecz „uprasza się profesorów o wykładanie nauki w trakcie narodzin”. Program Kolegium Artes Liberales, choć inspirowany  ideami edukacyjnymi amerykańskich colleges, jest programem polskim, dostosowanym do polskiego modelu edukacji akademickiej. Powstał w środowisku tworzonym od kilkunastu lat, do którego przychodzą studenci pragnący traktować uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów i chcą studiować jak najwięcej, wciąż poszerzając swoje horyzonty intelektualne. Program ten zmierza do wykształcenia „człowieka zupełnego”: specjalisty w wybranej dziedzinie, potrafiącego jednak kierować się w swoich działaniach wyobraźnią i odpowiedzialnością za dobro publiczne. W programie studiów na kierunku artes liberaels proponowane są zajęcia przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, łączące myślenie z działaniem artystycznym oraz sprzyjające całościowemu: indywidualnemu i obywatelskiemu, rozwojowi jednostki.

Więcej informacji na stronie Kolegium Artes Liberales

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej (tzw. sprawdzian predyspozycji). Do rozmowy dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej. Z rozmowy kompetencyjnej zostaną zwolnieni ci kandydaci, których wynik końcowy, uzyskany po przeliczeniu punktów z przedmiotów maturalnych wyniesie minimum 70% (70 punktów). Otrzymają oni maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kompetencyjnej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki,  język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny - kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wos, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:;
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018).

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki,  język łaciński i kultura antyczna, język regionalny - kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wos, biologia, chemia, fizyka, informatyka

waga = 30%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018).

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: łacina, greka klasyczna, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018).

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny  

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: łacina, greka klasyczna, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 5%

waga = 30%


waga = 35%

 *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%


ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018).

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

ETAP I

Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci z nową maturą. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie brana ocena z języka oryginalnego matury.

Kandydaci zwolnieni z rozmowy kompetencyjnej mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.

Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018).

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej.

Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Nautologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów – decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) LAUREACI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) LAUREACI

 • Olimpiady Matematycznej

otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) Laureaci

 • olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

d) LAUREACI

 • pozostałych olimpiad

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są równie:

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu (rozmowy kompetencyjnej): 17 -18 lipca 2017 r., godz. 10.00 – 18.00, sala 4, Dobra 72.
W przypadku zwolnienia z rozmowy kompetencyjnej kandydaci z maturą zagraniczną mogą zostać zobowiązani do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego. Rozmowa ta odbędzie się 17 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych. Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów podanych poniżej.
Rozmowa przeprowadzona będzie przez komisję składającą się z pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. W czasie rozmowy kandydaci powinni wykazać się twórczą orientacją w zakresie problematyki objętej tymi tematami, opierając się na lekturach i własnych przemyśleniach. Należy przedstawić komisji spis lektur przeczytanych w związku z wybranymi tematami.

1. Jak rozumie Pani/Pan pojęcie „humanistyka”? Jaki sens ma dla Pani/Pana słowo „humanista”?
2. Jakie nauki zaliczamy do nauk humanistycznych, a jakie do społecznych? Na czym polega różnica między naukami humanistycznymi i społecznymi?
3. W jaki sposób rozwój nowoczesnych technologii powoduje zmianę roli książek i czasopism w wersji papierowej?
4. Kogo ze współczesnych pisarzy uważa Pani/Pan za najbardziej Pani/Panu bliskich i dlaczego?
5. Czym zajmuje się filozofia? Który z filozofów (działających w dowolnym czasie i miejscu) wydaje się Pani/Panu szczególnie ważny? Dlaczego?
6. Jaką rolę w życiu społeczeństwa pełni polityk? Jaka jest różnica w sposobie uprawiania polityki w przeszłości i współcześnie?
7. Co to znaczy „społeczeństwo konsumpcyjne”? Jak wyglądałoby społeczeństwo inne niż konsumpcyjne?
8. Jakie warunki Pani/Pana zdaniem muszą być we współczesnym społeczeństwie spełnione, by osiągnąć sukces życiowy?
9. Jakie wydarzenia w historii Polski i Europy w wieku dwudziestym i dwudziestym pierwszym uznałaby Pani/Pan za najważniejsze? Dlaczego właśnie te? Co i kto decyduje o powszechnym uznaniu jednych wydarzeń za ważne, a innych za nieistotne?
10. Kim jest „celebryta”? W jaki sposób można dziś stać się „celebrytą”?
11. Dlaczego we współczesnych społeczeństwach zachęca się obywateli do segregacji śmieci?
12. Jak działalność i zachowania człowieka wpływają na klimat na Ziemi?
13. Proszę objaśnić historyczne i współczesne znaczenie nazwy „artes liberales”.
14. Proszę opisać fundamenty darwinowskiej teorii ewolucji.
15. O co toczy się spór między kreacjonizmem a darwinizmem? Proszę scharakteryzować oba stanowiska.
16. Co sądzi Pani/Pan na temat wzrostu liczby ludzi na świecie?
17. Proszę wskazać różnice między Człowiekiem rozumnym - Homo sapiens a innymi przedstawicielami ssaków naczelnych?
18. Jakie fantastyczne wizje z książek Orwella („Rok 1984”), Huxleya („Nowy wspaniały świat”), Fukuyamy („Koniec człowieka”) materializują się w czasach nam współczesnych?
19. Czym jest eugenika i co Pani/Pan o niej sądzi?
20. Czy klonowanie żywych organizmów, w tym człowieka, wydaje się Pani/Panu potrzebne? etyczne? Proszę uzasadnić odpowiedź.
21. Jakie są źródła agresji między- i wewnątrzgatunkowej? Dlaczego społeczeństwa ludzkie, od zarania dziejów cywilizacji nękane są konfliktami i wojnami?
22. Czy zwierzęta mają moralność? Proszę uzasadnić opinię.
23. Czy istnieje potrzeba testowania produktów żywnościowych, kosmetyków, zabiegów chirurgicznych na zwierzętach? Proszę uzasadnić odpowiedź.
24. Co zdaniem Pani/Pana może przynieść rozwój biotechnologii?
25. Na ile Pani/Pana zdaniem zachowania człowieka zdeterminowane są genetycznie, a na ile ulegają modyfikacjom pod wpływem środowiska zewnętrznego, doświadczeń?

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales

Harmonogram rekrutacyjny