University of Warsaw / Institute of Americas and Europe / Centre for Latin-American Studies

American Studies, Latin American and Caribbean studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

22

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 14

Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, zrozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Stosujący zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach wykonywanego zawodu Absolwent ma postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Wiedza, umiejętności i postawa zdobyte przez Absolwenta umożliwiają mu swobodne poruszanie się w problematyce latynoamerykańskiej w ramach wykonywanego zawodu.

Absolwent umiejętnie i kreatywnie dostosowuje się do potrzeb rynku pracy przez podejmowanie zatrudnienia lub, tam gdzie jest to możliwe, prowadzenia własnej działalności w którejkolwiek z dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z Ameryką Łacińską, a w tym:

 • w służbie zagranicznej i współpracy międzynarodowej;
 • administracji;
 • promocji kultury;
 • gospodarce międzynarodowej, targach i handlu;
 • turystyce;
 • dziennikarstwie;
 • szkolnictwie specjalistycznym;

Zajęcia z modułu podstawowego zapewniają bardzo dobrą orientację w dorobku najważniejszych dyscyplin niezbędnych w opisie i interpretacji zjawisk kulturowych, pogłębionej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa.

Moduł kierunkowy zapewnia umiejętność zastosowania tej wiedzy do rzeczywistości latynoamerykańskiej. Moduł specjalizacyjny natomiast pomaga rozwijać zainteresowania i umożliwia koncentrację na wybranym zakresie tematycznym.

W sferze wiedzy Absolwent:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach;
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością;
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

Sfera umiejętności praktycznych zakłada m.in.:

 • umiejętność opisu w zrozumiały i pogłębiony sposób zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni latynoamerykańskiej;
 • posiadanie umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i hiszpańskim, dotyczących wybranych zagadnień związanych z Ameryką Łacińską;
 • umiejętność uwzględnienia wiedzy o Ameryce Łacińskiej we współczesnym rynku przetwarzania i transmisji kultury i sztuki.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych;
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu;
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z latynoamerykańską kulturą;
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 38

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język obcy nowożytny (do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki)
*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 25%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny (do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski)*

waga = 25%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 25%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, ekonomia, sztuka, muzyka, łacina, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 25%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
**Inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:;
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, psychologia, antropologia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, przedmiot z grupy „sztuka”, łacina, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 25%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
**Inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Przy przeliczaniu wyniku końcowego  obowiązuje zasada - 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

Exceptions from admission procedure

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiady Teologii Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów – decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) Laureaci szczebla centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) Laureaci szczebla centralnego Olimpiady Matematycznej albo Olimpiady Informatycznej otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) Laureaci olimpiad językowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego i Olimpiady Języka Białoruskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka obcego nowożytnego - przedmiot obowiązkowy).

Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Laureaci pozostałych olimpiad stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów za przedmiot nieobowiązkowy. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Additional information