Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

 • Ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii.
 • Dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii.
 • Ma wiedzę o przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt oraz ich regulacji.
 • Potrafi stosować metody mechaniki i dynamiki molekularnej oraz metody Monte-Carlo do symulacji wybranych procesów regulacyjnych.
 • Ma wiedzę na temat dróg przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguł dziedziczenia i podstaw inżynierii genetycznej.
 • Ma podstawową wiedzę na temat prawidłowości kierujących ewolucją życia i organizmów.
 • Potrafi analizować i porównywać sekwencje genomowe.
 • Rozumie różnorodność relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem.
 • Potrafi opisać prawidłowości zachodzące między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.
 • Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań bioinformatycznych.
 • Potrafi modelować podstawowe układy biomolekularne oraz projektować inhibitory enzymów.
 • Potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego.
 • Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym i potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne.
 • Potrafi dokonać analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń.
 • Ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych.
 • Rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych .
 • Zna wybrane modele matematyczne z ekologii, fizjologii i biologii molekularnej.
 • Zna podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, w tym elementy teorii estymacji i testowania hipotez, a także potrafi konstruować modele probabilistyczne i stosować metody statystyczne do analizy danych.
 • Potrafi stosować techniki nowoczesnej statystycznej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach złożonych eksperymentów molekularnych.
 • Zna podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, elementów całki Riemanna funkcji wielu zmiennych.
 • Ma wiedzę na temat podstawowych metod badania układów dynamicznych z czasem ciągłym i dyskretnym.
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, a także potrafi stosować metody zliczania różnego rodzaju skończonych obiektów.
 • Posługuje się pakietami do wykonywania obliczeń na macierzach.
 • Potrafi posługiwać się bibliotekami algorytmów kombinatorycznych .
 • Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy numeryczne matematyki ciągłej (skalarne równania nieliniowe, układy równań liniowych, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja).
 • Potrafi stosować klasyczne i adaptacyjne metody optymalizacji.
 • Potrafi stosować wybrane pakiety matematyczne (Maple, Matlab) do rozwiązywania numerycznego równań różniczkowych i graficznej prezentacji ich rozwiązań.
 • Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych stosowanych w biologii obliczeniowej.
 • Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe.
 • Ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas).
 • Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML).
 • Umie projektować i tworzyć programy obiektowe w wybranych językach programowania.
 • Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych.
 • Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań.
 • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 55

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j.szwedzki,
j. słowacki,
j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

 

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
Informatykę można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).
 
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/ język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

P. wyższy (HL) x1

Przedmiot punktowany

Matematyka
albo
Informatyka

P. wyższy (HL) x1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5).

Informatykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

Egzamin predyspozycyjny**

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia studiów na kierunku bioinformatyka  i biologia systemów w języku polskim. Egzamin będzie obejmował zadania z matematyki lub biologii z zakresu szkoły średniej, których rozwiązania należy przedstawić w języku polskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100

waga = 5%

waga = 10% 

waga = 5% 

waga = 80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Podczas egzaminu sprawdzana będzie również znajomość języka polskiego. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z egzaminu predyspozycyjnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady Matematycznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej (OA),
 • Olimpiady Chemicznej (OC),
 • Olimpiady Biologicznej (OB),
 • Olimpiady Fizycznej (OF),
 • Olimpiady Informatycznej (OI),
 • Olimpiady Matematycznej (OM),
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE).

Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów odpowiednio z biologii (OB i OWE), chemii (OC), fizyki (OA i OF) lub matematyki (OI i OM). Liczba punktów za pozostałe przedmioty, brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje wyliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby olimpiad, przy czym muszą to być OM lub OI oraz jedna z Olimpiad: OC, OA , OF, OB lub OWE.

Dodatkowe informacje