University of Warsaw / Faculty of Journalism, Information and Book Studies

Journalism and Media Studies, parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Wiedza

Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:

 1. o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
 2. o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
 3. o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
 4. o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
 5. o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
 6. na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
 7. o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
 8. o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
 9. o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
 10. o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
 11. o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
 12. na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
 13. na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
 14. na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania

Umiejętności

Student po ukończeniu umie:

 1. identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
 2. rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
 3. scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
 4. rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
 5. analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
 6. rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
 7. porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
 8. budować skuteczny komunikat perswazyjny
 9. rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
 10. tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne

Kompetencje

Student po ukończeniu studiów:

 1. jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
 2. potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
 3. potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
 4. zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
 5. ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej

Qualification procedure for parallel studies

Starający się o zakwalifikowanie na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
 3. przesłali do systemu IRK zeskanowane zaświadczenie że wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej;
 4. przesłali do systemu IRK zeskanowaną  opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDIiB.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zeskanowania wyżej wymienionych dokumentów i zamieszczenia ich na stronie IRK oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDIiB, zamieszczonym w IRK.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie).

Student studiów równoległych podejmuje naukę od I roku studiów, chyba że umowy WDIiB z innymi wydziałami stanowią inaczej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii