Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Student po ukończeniu studiów posiada wiedzę:

 1. dotyczącą konstrukcji obrazu cyfrowego, metod pracy z plikami graficznymi, użycia programu Photoshop, obróbki plików graficznych i fotografii w zakresie podstawowym.
 2. z zakresu zastosowania fotografii we współczesnym projektowaniu reklamowym, wiedzę na temat roli znaków w identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz roli fotografii w wizualizacji idei społecznych i politycznych.
 3. z zakresu fotografii analogowej. Zna pojęcia dotyczące ekspozycji w fotografii. Posiada wiedzę na temat sprzętu i osprzętu w fotografii analogowej i cyfrowej.
 4. o materiałach i procesach fotograficznych. Zna rodzaje i specyfikę różnorodnych technik fotograficznych. Umie przedstawić różne metody oświetlenia i pomiaru światła w fotografii.
 5. Posiada podstawową wiedzę o zasadach pracy fotoreportera i fotografa specjalizującego się w dziedzinach: wydarzenia, sport, teatr, film, przyroda, architektura czy fotografia wojenna.

Umiejętności

 1. Stosuje poprawne zasady tworzenia obrazów czarno-białych metodą analogową. Umie samodzielnie realizować fotograficzny materiał dziennikarski
 2. Potrafi posługiwać się graficznymi aplikacjami komputerowymi oraz projektować fotograficzne materiały reklamowe. Umie łączyć materiał zdjęciowy z elementami tekstowymi i graficznymi.
 3. Potrafi wskazać autora i tytuł najważniejszych obrazów w historii fotografii. Potrafi omówić wpływ zastosowanego sprzętu i oświetlenia na charakter wypowiedzi fotograficznej. Na podstawie obrazu fotograficznego potrafi rozpoznać techniki fotograficzne i określić ich specyfikę.
 4. Umie posługiwać się sprzętem studyjnym – aparatami fotograficznymi, lampami błyskowymi i lampami ze światłem ciągłym. Potrafi wykonać zdjęcia packshot, martwej natury czy portretu.

Kompetencje

Student rozumie:

 1. na czym polega praca we współczesnym laboratorium fotograficznym.
 2. Rozumie różnice występujące miedzy zapisem obrazu na materiale negatywowym czarno-białym a zapisem cyfrowym.
 3. Rozumie, na czym polega proces tworzenia obrazów fotograficznych spójnych w treści i formie. Rozumie związki i zależności między fotografią a innymi formami przekazu wizualnego, a także znaczenie fotografii dla rozwoju sztuki i kultury współczesnej.
 4. Rozumie, na czym polega proces tworzenia obrazów fotograficznych i ich różnorodność. Rozumie zasady poprawności technicznej i estetycznej obowiązujące w pracy fotografa oraz związki fotografii z innymi formami przekazu wizualnego, a także znaczenie fotografii dla rozwoju kultury współczesnej.
 5. Ma poszerzoną zdolność obserwacji świata współczesnego i jego przemian społeczno-kulturowych. Potrafi wartościować dzieła fotograficzne, odnosząc je do czasu powstania i znaczenia dla historii oraz umiejętność budowania własnej, autorskiej wypowiedzi fotograficznej.
 6. Ma świadomość znaczenia i konieczność etycznego postępowania w pracy w dziedzinie wizualnego komentarza życia społecznego oraz informacji i dokumentacji współczesnej rzeczywistości.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, filozofia, geografia, ekonomia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

waga = 30%

waga = 10% 

waga = 20%  

waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z egzaminu zwolnione są osoby posiadające certyfikat/zaświadczenie oraz inny dokument poświadczający znajomość j. polskiego jako języka obcego. Bardzo prosimy o zeskanowanie wyżej wymienionych dokumentów do systemu IRK. Jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski należy je przetłumaczyć i również wprowadzić do systemu IRK.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r., godz. 12.00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Mediach;

LAUREACI:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

Terminy egzaminów

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego jako języka obcego 06.07.2018 r. ,
ul. Bednarska 2/4 sala 2,13 godz. 12:00
Zagadnienia do egzaminu

Dodatkowe informacje