Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Student po ukończeniu studiów posiada wiedzę:

 1. dotyczącą konstrukcji obrazu cyfrowego, metod pracy z plikami graficznymi, użycia programu Photoshop, obróbki plików graficznych i fotografii w zakresie podstawowym.
 2. z zakresu zastosowania fotografii we współczesnym projektowaniu reklamowym, wiedzę na temat roli znaków w identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz roli fotografii w wizualizacji idei społecznych i politycznych.
 3. z zakresu fotografii analogowej. Zna pojęcia dotyczące ekspozycji w fotografii. Posiada wiedzę na temat sprzętu i osprzętu w fotografii analogowej i cyfrowej.
 4. o materiałach i procesach fotograficznych. Zna rodzaje i specyfikę różnorodnych technik fotograficznych. Umie przedstawić różne metody oświetlenia i pomiaru światła w fotografii.
 5. Posiada podstawową wiedzę o zasadach pracy fotoreportera i fotografa specjalizującego się w dziedzinach: wydarzenia, sport, teatr, film, przyroda, architektura czy fotografia wojenna.

Umiejętności

 1. Stosuje poprawne zasady tworzenia obrazów czarno-białych metodą analogową. Umie samodzielnie realizować fotograficzny materiał dziennikarski
 2. Potrafi posługiwać się graficznymi aplikacjami komputerowymi oraz projektować fotograficzne materiały reklamowe. Umie łączyć materiał zdjęciowy z elementami tekstowymi i graficznymi.
 3. Potrafi wskazać autora i tytuł najważniejszych obrazów w historii fotografii. Potrafi omówić wpływ zastosowanego sprzętu i oświetlenia na charakter wypowiedzi fotograficznej. Na podstawie obrazu fotograficznego potrafi rozpoznać techniki fotograficzne i określić ich specyfikę.
 4. Umie posługiwać się sprzętem studyjnym – aparatami fotograficznymi, lampami błyskowymi i lampami ze światłem ciągłym. Potrafi wykonać zdjęcia packshot, martwej natury czy portretu.

Kompetencje

Student rozumie:

 1. na czym polega praca we współczesnym laboratorium fotograficznym.
 2. Rozumie różnice występujące miedzy zapisem obrazu na materiale negatywowym czarno-białym a zapisem cyfrowym.
 3. Rozumie, na czym polega proces tworzenia obrazów fotograficznych spójnych w treści i formie. Rozumie związki i zależności między fotografią a innymi formami przekazu wizualnego, a także znaczenie fotografii dla rozwoju sztuki i kultury współczesnej.
 4. Rozumie, na czym polega proces tworzenia obrazów fotograficznych i ich różnorodność. Rozumie zasady poprawności technicznej i estetycznej obowiązujące w pracy fotografa oraz związki fotografii z innymi formami przekazu wizualnego, a także znaczenie fotografii dla rozwoju kultury współczesnej.
 5. Ma poszerzoną zdolność obserwacji świata współczesnego i jego przemian społeczno-kulturowych. Potrafi wartościować dzieła fotograficzne, odnosząc je do czasu powstania i znaczenia dla historii oraz umiejętność budowania własnej, autorskiej wypowiedzi fotograficznej.
 6. Ma świadomość znaczenia i konieczność etycznego postępowania w pracy w dziedzinie wizualnego komentarza życia społecznego oraz informacji i dokumentacji współczesnej rzeczywistości.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Starający się o zakwalifikowanie na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
 3. przesłali do systemu IRK zeskanowane zaświadczenie że wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej;
 4. przesłali do systemu IRK zeskanowaną  opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDIiB.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zeskanowania wyżej wymienionych dokumentów i zamieszczenia ich na stronie IRK oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDIiB, zamieszczonym w IRK.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie).

Student studiów równoległych podejmuje naukę od I roku studiów, chyba że umowy WDIiB z innymi wydziałami stanowią inaczej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii