Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Student po ukończeniu studiów posiada wiedzę o mechanizmach komunikacji międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo, jak i znaczeniu tych mechanizmów dla procesów komunikowania się między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego. Zna uwarunkowania prawne i etyczne dotyczące działalności z zakresu PR, środków masowego przekazu i komunikacji społecznej. Posiada wiedzę o historii, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegające w ramach dziedziny w Polsce i na świecie. Zna podstawowe uwarunkowania i techniki reklamy i promocji, struktury rynku reklamowego w kraju i za granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie komunikowania i oddziaływaniu na odbiorców. Ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania, jak i dobrych praktykach instytucji medialnych, public relations, reklamowych, itp., oraz o rynku, na którym działają. Ma podstawową wiedzę o odbiorcach kultury, mediów, działań public relations, marketingowych i reklamowych

Umiejętności

Student dostrzega zjawiska z obszaru komunikowania masowego, public relations, marketingu i reklamy oraz dokonuje logicznych obserwacji i interpretacji tych zjawisk. Ma umiejętność opisu i analizy procesów komunikowania i działań public relations na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej z tego zakresu. Poddaje analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public relations, marketingu, reklamy, teorii organizacji i zarządzania, itp. Ma umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania podstawowych zadań związanych z komunikacją organizacji i podmiotów. Posiada podstawowe umiejętności do efektywnego projektowania i prowadzenia działań public relations w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Kompetencje

Student w aktywny sposób uczestniczy w działaniach grupowych z zakresu public relations i szeroko pojętego komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów. Uczestniczy w pracach zespołów realizujących konkretne działania i projekty public relations. Zna aspekty prawne i instytucjonalne, na których opiera się funkcjonowanie organizacji i podmiotów związanych z public relations. Potrafi przewidywać skutki podejmowanych decyzji i działań w obszarze public relations i komunikowania na podstawie wiedzy dziedzinowej i ogólnopoznawczej, jak też działać w sposób przedsiębiorczy. Ma kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych i rządowych w zakresie komunikowania i public relations. Potrafi rozwijać zdobytą wiedzę i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym public relations, jak i pozostałych. Ma świadomość znaczenia i konieczności etycznego postępowania w pracy w dziedzinie public relations i pokrewnych, w szczególności w oparciu o dziedzinowe branżowe kodeksy etyczne, krajowe i zagraniczne.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, filozofia, geografia, ekonomia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

waga = 30%

waga = 10% 

waga = 20%  

waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z egzaminu zwolnione są osoby posiadające certyfikat/zaświadczenie oraz inny dokument poświadczający znajomość j. polskiego jako języka obcego. Bardzo prosimy o zeskanowanie wyżej wymienionych dokumentów do systemu IRK. Jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski należy je przetłumaczyć i również wprowadzić do systemu IRK.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r., godz. 12.00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
  • Olimpiady Wiedzy o Mediach;

LAUREACI:

  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

Terminy egzaminów

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego jako języka obcego 06.07.2018 r. ,
ul. Bednarska 2/4 sala 2,13 godz. 12:00
Zagadnienia do egzaminu

Dodatkowe informacje