Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Student po ukończeniu studiów posiada wiedzę o mechanizmach komunikacji międzyludzkiej, percepcji informacji przez obywateli i społeczeństwo, jak i znaczeniu tych mechanizmów dla procesów komunikowania się między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego. Zna uwarunkowania prawne i etyczne dotyczące działalności z zakresu PR, środków masowego przekazu i komunikacji społecznej. Posiada wiedzę o historii, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku, przebiegające w ramach dziedziny w Polsce i na świecie. Zna podstawowe uwarunkowania i techniki reklamy i promocji, struktury rynku reklamowego w kraju i za granicą oraz znaczenie reklamy i innych narzędzi komunikacji marketingowej w procesie komunikowania i oddziaływaniu na odbiorców. Ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania, jak i dobrych praktykach instytucji medialnych, public relations, reklamowych, itp., oraz o rynku, na którym działają. Ma podstawową wiedzę o odbiorcach kultury, mediów, działań public relations, marketingowych i reklamowych

Umiejętności

Student dostrzega zjawiska z obszaru komunikowania masowego, public relations, marketingu i reklamy oraz dokonuje logicznych obserwacji i interpretacji tych zjawisk. Ma umiejętność opisu i analizy procesów komunikowania i działań public relations na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej z tego zakresu. Poddaje analizie przyczyny występowania i przebieg zjawisk w obrębie dziedzin komunikowania, public relations, marketingu, reklamy, teorii organizacji i zarządzania, itp. Ma umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania podstawowych zadań związanych z komunikacją organizacji i podmiotów. Posiada podstawowe umiejętności do efektywnego projektowania i prowadzenia działań public relations w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Kompetencje

Student w aktywny sposób uczestniczy w działaniach grupowych z zakresu public relations i szeroko pojętego komunikowania w ramach organizacji lub podmiotów. Uczestniczy w pracach zespołów realizujących konkretne działania i projekty public relations. Zna aspekty prawne i instytucjonalne, na których opiera się funkcjonowanie organizacji i podmiotów związanych z public relations. Potrafi przewidywać skutki podejmowanych decyzji i działań w obszarze public relations i komunikowania na podstawie wiedzy dziedzinowej i ogólnopoznawczej, jak też działać w sposób przedsiębiorczy. Ma kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych, gospodarczych, prywatnych, pozarządowych i rządowych w zakresie komunikowania i public relations. Potrafi rozwijać zdobytą wiedzę i doskonalić zdobyte umiejętności zarówno w zakresie przedmiotowym public relations, jak i pozostałych. Ma świadomość znaczenia i konieczności etycznego postępowania w pracy w dziedzinie public relations i pokrewnych, w szczególności w oparciu o dziedzinowe branżowe kodeksy etyczne, krajowe i zagraniczne.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Starający się o zakwalifikowanie na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

  1. ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich;
  2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
  3. przesłali do systemu IRK zeskanowane zaświadczenie że wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej;
  4. przesłali do systemu IRK zeskanowaną  opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WDIiB.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zeskanowania wyżej wymienionych dokumentów i zamieszczenia ich na stronie IRK oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WDIiB, zamieszczonym w IRK.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie).

Student studiów równoległych podejmuje naukę od I roku studiów, chyba że umowy WDIiB z innymi wydziałami stanowią inaczej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii