Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 do 2017-07-09 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe realizowane w ramach grupy laboratoryjnej prowadzonej od I do III roku. Badania opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność.

Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:

 • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
 • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
 • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.

Wiedza

Absolwent studiów:

 • ma wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie zastosowania metody etnograficznej;

Umiejętności

Absolwent studiów:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • potrafi korzystać ze źródeł zastanych i wywołanych, analizować i przetwarzać pozyskane z nich informacje;
 • posiada wiedzę i umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
 • umie samodzielnie przygotować projekt badawczy, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury przedmiotu;

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników i odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego i aktywizującego.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunkiem zakwalifikowania jest ukończony I rok studiów w macierzystej jednostce.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 20 pkt.

Próg kwalifikacji 10 pkt.

Elementy brane pod uwagę:

 • umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 5 punktów;
 • znajomość literatury przedmiotu związanej z zainteresowaniami kandydata – max. 5 punktów;
 • dokonania (aktywność w studenckich projektach naukowo-badawczych) – max. 5 punktów;
 • plany związane ze studiami w IEiAK – max. 5 punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne: w zależności od zainteresowań kandydata antropologią.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

***
Dowiedz się więcej o etnologii i antropologii kulturowej
Sprawdź program studiów i siatkę zajęć na rok ak. 2017/18
Laboratoria etnograficzne już od I roku studiów (semestr letni)
Znajdź nas na mapie: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej