Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe, II Tura

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-09-05 do 2017-09-08 23:59:59

Opis

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku energetyka i chemia jądrowa:

  • ma rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki oraz głównych działów fizyki i chemii;
  • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
  • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
  • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
  • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
  • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych;
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości;
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej;
  • jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach podstawowych (minimum 3,5).

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 12 września 2017 roku

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 13.09.2017 – 15.09.2017 – godz. 10-14 w Dziekanacie Studenckim Wydziału Chemii UW.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii

Harmonogram rekrutacyjny