University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European Studies- European Integration (academic profile)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

68

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • ma wiedzę o teoriach wyjaśniających międzynarodowe relacje państw, procesy integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej
 • ma podstawową wiedzę o ładzie prawno-międzynarodowym, rządzących nim zasadach, ich źródłach oraz ich wpływie na współpracę między państwami
 • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących
 • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu
 • ma wiedzę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych oraz miejscu i znaczeniu UE w tych relacjach
 • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej oddziaływaniu na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje
 • ma wiedzę o poglądach i ich źródłach na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej
 • ma wiedzę o normach prawnych i etycznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie
 • ma wiedzę o gospodarczych i społecznych aspektach integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływie Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy przedsiębiorczości posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

Efekty ksztalcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich
 • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym w Europie i wewnątrz państw europejskich
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę nauki przez całe życie i potrafi ją uzupełniać i doskonalić
 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, matematyka, biologia, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j.hiszpański,j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 50%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna,  informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, matematyka, biologia,
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j.hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

waga = 20%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 50%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, język obcy nowożytny, łacina, greka klasyczna, informatyka, ekonomia, sztuka, muzyka, fizyka, chemia, biologia, język polski, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 50%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, język obcy nowożytny, łacina, greka klasyczna, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka” , fizyka, chemia, biologia, język polski, matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 50%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Kandydaci wybierają jeden spośród zdawanych na maturze przedmiotów.

waga = 20%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 50%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Wynik końcowy to wartość z przedziału 0-100 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10 lipca 2017 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej (KUL),
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Zachodniopomorskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin),
 • Olimpiady Nautologicznej,
 • Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Teologii Katolickiej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,
 • Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka (dwa indeksy),
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują również:

LAUREACI:

 • konkursu „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”, jednakże punkty uzyskane w
  II etapie Konkursu – z egzaminu ustnego – powinny stanowić minimum 80% punktów maksymalnie możliwych do osiągnięcia w części ustnej;
 • konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Pozostali uczestnicy etapu ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują:

FINALIŚCI:

 • konkursu „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura” otrzymują maksymalną liczbę punktów z wiedzy o społeczeństwie.

Place of results' announcement

I tura rejestracji na studia w IE zakończona. Wyniki zostaną ogłoszone w środę 19.07.2017 r. w systemie IRK, na stronie Instytutu Europeistyki (http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/12) oraz wydrukowane i wywieszone na IV p. ul. Nowy Świat 69 pok. 46

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: Miejsce: ul. Nowy Świat 69, IV p. s. 46 I tura: czwartek 20.07. - godz. 10.00 - 14.00 piątek 21.07. - godz. 12.00 - 16.00 poniedziałek 24.07 - godz. 10.00 - 14.00 II tura: wtorek 25.07 - godz. 12.00 - 16.00 środa 26.07 - godz. 10.00 - 14.00 III tura: czwartek 27.07. - godz. 12.00 - 16.00 piątek 28.07. - godz. 10.00 - 14.00 W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie ogłoszona II tura rejestracji na studia w Instytucie Europeistyki. Przewidywany termin - początek sierpnia. Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki

Harmonogram rekrutacyjny