University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European Studies- European Integration (academic profile), parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-06 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Limit miejsc wspólny dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego.

Efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • ma wiedzę o teoriach wyjaśniających międzynarodowe relacje państw, procesy integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej
 • ma podstawową wiedzę o ładzie prawno-międzynarodowym, rządzących nim zasadach, ich źródłach oraz ich wpływie na współpracę między państwami
 • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących
 • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu
 • ma wiedzę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych oraz miejscu i znaczeniu UE w tych relacjach
 • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej oddziaływaniu na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje
 • ma wiedzę o poglądach i ich źródłach na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej
 • ma wiedzę o normach prawnych i etycznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie
 • ma wiedzę o gospodarczych i społecznych aspektach integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływie Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy przedsiębiorczości posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

Efekty ksztalcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich
 • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym w Europie i wewnątrz państw europejskich
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę nauki przez całe życie i potrafi ją uzupełniać i doskonalić
 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Qualification procedure for parallel studies

Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach ustalonego limitu miejsc oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

O przyjęcie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe na WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli I rok studiów,
 2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5,
 3. wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych,
 4. studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.

Tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM

1. Kandydat ma obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK w wyznaczonym terminie.

2. Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.

3. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej – kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie określonym przez dziekana. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie będą skutkować decyzją negatywną.

4. Wniosek składa się z następujących dokumentów:

 • wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
 • zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
 • zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
 • w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału; w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

6. W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta.

7. Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 9-13 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki