Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), specjalność: Finance and International Investment, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji i Rachunkowości, jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

Profil absolwenta

Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają podejmować pracę na stanowiskach ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotowują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych.

Absolwenci Finansów Inwestycji i Rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

Więcej informacji: strona programu

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Na studia są kwalifikowani kandydaci z wynikiem nie niższym niż 30 punktów, którzy legitymują się potwierdzoną znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (powyżej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iBT: co najmniej 87), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO.

UWAGA: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego w Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci, którzy nie potwierdzą znajomości języka angielskiego nie są rozpatrywani w dalszym ciągu procedury rekrutacyjnej. Dalsza rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru*

 

waga = 5%

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym.
Matematykę można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4.
Język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:;
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym.
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW) - przyjęcie na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc.

Pozostali kandydaci przyjmowani sa na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Lista rankingowa kandydatów ustalana jest na podstawie wyników matury, zgodnie z przelicznikami przedstawionymi w tabeli poniżej.
 2. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz udostępniony w IRK wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej.
 3. Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

waga = 5%

waga = 75%

waga = 10%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim/językiem oryginalnym matury i językiem obcym.
Matematykę można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4.
Język polski/język oryginalny matury i język obcy nowożytny można wskazać dwukrotnie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Statystycznej,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych,

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski;
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe

pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu trzech pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych

Harmonogram rekrutacyjny

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna WNE UW akceptuje polską maturę rozszerzoną z języka angielskiego jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2