University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Department of General Linguistics, East Asian Comparative Linguistics and Baltic Studies

Baltic philology

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

1

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 8

Program kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języka litewskiego (zaczyna się od podstaw w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) i łotewskiego (od podstaw w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), także naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2+ i translatoria litewsko-polskie. W ofercie programu studiów są moduły przedmiotów ogólnohumanistycznych, w tym propedeutyka dyscyplin filologicznych: wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, propedeutyka języka łacińskiego, wiedza o kulturze, historia filozofii, także przedmiotów kierunkowych, m. in. moduł historycznoliteracki, gramatyka opisowa i porównawcza języków bałtyckich, jak i ogólnohumanistycznych: historia i współczesność krajów bałtyckich, moduły specjalizacyjne językoznawczy i literaturoznawczo-translatorski. Studenci mają możliwość zaliczenia w ramach ECTS przedmiotów ugólnouniwersyteckich. Program studiów przewiduje również praktyki kierunkowe. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji studiów kierunkowych, jak również do studiowania na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych oraz odnalezienia się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i nowożytnego niekierunkowego języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na posługiwanie się tymi językami w wielu dziedzinach życia zawodowego, np. w działalności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia językowego. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych i umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski, ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację w współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy. Absolwent ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych. Absolwent potrafi efektywnie organizować własną pracę, a także ma wykształcone nawyki pracy zespołowej, w szczególności porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego, jest otwarty na dialog społeczny.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny

waga = 50%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, sztuka,  geografia, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, geografia, antropologia, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, wiedza o społeczeństwie, łacina, greka klasyczna, historia, geografia, język obcy nowożytny, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”, polityka

waga = 50%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

LAUREAT:

 • Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.

Place of results' announcement

13 lipca 2018r.po godz. 14.00, hol na parterze w gmachu głównym Wydziału Polonistyki oraz konta kandydatów w systemie IRK

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018, godz. 9.00-15.00, sala nr 6, parter, gmach główny Wydziału Polonistyki Znajdź nas na mapie: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

Harmonogram rekrutacyjny