Uniwersytet Warszawski / Wydział Neofilologii / Katedra Italianistyki

Filologia włoska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski/włoski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Absolwent posiada wiedzę o podstawowych kierunkach rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych: współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej; ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch, o historii Włoch; wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch. Stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze – językoznawcze i literaturoznawcze; potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1), drugim językiem obcym (poziom B2); stosuje rudymentarny warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów (literatura piękna, eseistyka, piśmiennictwo prasowe, naukowe, dokumenty administracyjne i inne).

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego, ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych. Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym współpracy międzynarodowej.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. słowacki,
j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny*

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 10% 

*Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny*

waga = 40%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 10% 

*Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, muzyka, sztuka, greka klasyczna, łacina, ekonomia, język obcy nowożytny**

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1
z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, przedmiot z grupy "sztuka", greka klasyczna, łacina, polityka, ekonomia, antropologia, psychologia, organizacja i zarządzanie, język obcy nowożytny**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury
*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, greka klasyczna, łacina, ekonomia, język obcy nowożytny**

waga = 40%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 10%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce egzaminu: 5 lipca 2018 r., godz.: 11:00, Katedra Italianistyka, ul. Oboźna 8, sala 311 (III piętro).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Dodatkowe informacje