University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of English Studies

Foreign language and cultural studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

5

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia i kulturoznawstwo w zakresie wybranych specjalności. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu historii, kultury, literatury, historii sztuki, geografii, a także praktycznej nauki języka i językoznawstwa.

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku (po jednej z każdej grupy):

Grupa A - Literatura i kultura Wielkiej Brytanii, Literatura i kultura Stanów Zjednoczonych

Grupa B - Literatura i kultura Francji, Literatura i kultura Hiszpanii, Literatura i kultura państw niemieckojęzycznych

Grupa C - Literatura i kultura Portugalii, Literatura i kultura Włoch, Literatura i kultura Hiszpanii

Student wybiera 3 języki specjalizacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę: język angielski oraz język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki. Spośród języków grupy C, uczonych od podstaw, student ma do wyboru: język portugalski, język hiszpański, lub język włoski. Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych pierwszego stopnia reprezentuje dobre przygotowanie merytoryczne dla teoretycznej refleksji o kulturze oraz posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Posiada ponadpodstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, kulturze nie mniej niż dwóch obszarów językowych oraz zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom nauczanie dwóch języków (po zdobyciu odpowiednich uprawnień regulowanych rozporządzeniem MEN), pracę w charakterze tłumacza w zakresie dwóch języków obcych, a także pracę w wydawnictwach czy redakcjach i w innych miejscach wymagających dobrej znajomości języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 55

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

waga = 20%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

waga = 20%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Jednostka nie przewiduje ulg w postaci przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information