University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales"

Modern Greek Philology

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

13

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Efekty kształcenia dla kierunku filologia nowogrecka:

 • osiągnięcie przez studentów rzetelnej znajomości współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2);
 • pokazanie faz rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii;
 • zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (i opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną;
 • uwrażliwienie studentów na rolę dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz na jej recepcję w kulturze polskiej;
 • wprowadzenie studentów do pracy translatorskiej i naukowej pod kierunkiem wykładowcy.

Absolwenci filologii nowogreckiej są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia, biologia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, język obcy nowożytny (do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki
)*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%
(p. podstawowy)

waga = 40%
(p. rozszerzony)

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

 

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski
)*

waga = 10%
(p. podstawowy)

waga = 40%
(p. rozszerzony)

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, łacina, greka klasyczna, historia, muzyka, sztuka, ekonomia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%
(p. podstawowy)

waga = 40%
(p. rozszerzony)

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, łacina, greka klasyczna, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka, psychologia, antropologia, geografia, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%
(p. niższy SL)

waga = 40%
(p. wyższy HL)

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień:

 • wiedza o literaturze Grecji nowożytnej (0 - 30 punktów),
 • wiedza o historii Grecji nowożytnej (0 - 30 punktów),
 • wiedza o kulturze Grecji nowożytnej (0 - 30 punktów).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 50 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r., g. 13:00, Wydział „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, sala konferencyjna.

Exceptions from admission procedure

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (według punktacji) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego (także, jeśli jedna z nich nie została wymieniona poniżej). Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Uwaga: ponieważ organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko pięciu kandydatów – decyduje zajęte miejsce na każdej z nich.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości („nowa matura”) kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) LAUREACI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) LAUREACI

 • olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka obcego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) LAUREACI pozostałych olimpiad szczebla centralnego

 • Historycznej,
 • Filozoficznej,
 • Języka Łacińskiego,
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Biologicznej,
 • Chemicznej,
 • Fizycznej,
 • Geograficznej,
 • Nautologicznej,
 • Informatycznej,
 • Wiedzy Ekologicznej,
 • Wiedzy Ekonomicznej,
 • Wiedzy Technicznej,
 • Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
 • Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Wiedzy o Żywieniu,
 • Turnieju Budowlanego,
 • Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r."

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Date of exams

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - 12 lipca 2017 roku

Place of results' announcement

Konto IRK oraz tablica przy Dziekanacie Wydziału AL – Nowy Świat 69

Additional documents

W sprawie rekrutacji prosimy pisać na mail - rekrutacja_fn@al.uw.edu.pl

Additional information