Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales"

Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-08-31 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Efekty kształcenia dla kierunku filologia nowogrecka:

  • osiągnięcie przez studentów rzetelnej znajomości współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2);
  • pokazanie faz rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii;
  • zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (i opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną;
  • uwrażliwienie studentów na rolę dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz na jej recepcję w kulturze polskiej;
  • wprowadzenie studentów do pracy translatorskiej i naukowej pod kierunkiem wykładowcy.

Absolwenci filologii nowogreckiej są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku na filologii nowogreckiej może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku osób z taką samą średnią pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 5 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tuta: 6-7 września 2017 r.
II tura: 8 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Artes Liberales