University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of French Studies

French studies (for candiates with no French language skills)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Language

French/ Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Limit 2 miejsc wspólny dla sekcji zaawansowanej i początkującej

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:

Wiedza

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych
 • zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka, literatury, metodologii nauczania języków obcych. rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
 • ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
 • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
 • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
 • ma podstawową wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
 • ma świadomość złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
 • ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
 • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu języka handlowego
 • zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich
 • zna najważniejsze zjawiska w historii literatury francuskiej i frankofońskiej
 • ma podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych
 • ma wiedzę o współczesnych instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
 • zna wybrane elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności

 • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach. Posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu romanistyki
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim
 • umie zaprojektować pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, przedstawiającą zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej, w tym podstawowe wypowiedzi typu akademickiego – referat, streszczenie, krótki esej.
 • potrafi poprawnie tłumaczyć terminy ekonomiczne z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji. Potrafi przetłumaczyć prosty tekst ekonomiczny z języka polskiego na francuski
 • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego, romańskiego lub innego europejskiego, na poziomie B2 ESOKJ

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności
 • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
 • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
 • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
 • interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 80%

W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwa razy ten sam język obcy z wyjątkiem języka francuskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. hiszpański,
j. włoski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki, język łaciński i kultura antyczna

waga = 5%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 80%

W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwa razy ten sam język obcy z wyjątkiem języka francuskiego

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (z wyjątkiem j. francuskiego), łacina, greka klasyczna

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 80%

*W przypadku braku języka polskiego
W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwa razy ten sam język obcy z wyjątkiem języka francuskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (z wyjątkiem j. francuskiego), łacina, greka klasyczna

P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 80%

*W przypadku braku języka polskiego
W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwa razy ten sam język obcy z wyjątkiem języka francuskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Jednostka nie przewiduje rekrutacji kandydatów z maturą zagraniczną do grupy z językiem francuskim od podstaw.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z matematyki i języka polskiego otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information