University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of French Studies

French studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Language

French/ Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Limit 2 miejsc wspólny dla sekcji zaawansowanej i początkującej

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:

Wiedza

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych
 • zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka, literatury, metodologii nauczania języków obcych. rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
 • ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
 • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
 • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
 • ma podstawową wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
 • ma świadomość złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
 • ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
 • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu języka handlowego
 • zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich
 • zna najważniejsze zjawiska w historii literatury francuskiej i frankofońskiej
 • ma podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych
 • ma wiedzę o współczesnych instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
 • zna wybrane elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności

 • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach. Posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu romanistyki
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim
 • umie zaprojektować pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, przedstawiającą zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej, w tym podstawowe wypowiedzi typu akademickiego – referat, streszczenie, krótki esej.
 • potrafi poprawnie tłumaczyć terminy ekonomiczne z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji. Potrafi przetłumaczyć prosty tekst ekonomiczny z języka polskiego na francuski
 • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego, romańskiego lub innego europejskiego, na poziomie B2 ESOKJ

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności
 • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
 • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
 • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
 • interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. podstawowy x 0,7
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język polski, biologia, chemia, filozofia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język francuski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
język łaciński i kultura antyczna, język polski, biologia, chemia, filozofia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Do grupy z zaawansowaną znajomością języka francuskiego kwalifikowani będą tylko kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dobrą z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości z języka francuskiego albo co  najmniej 30% z egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Pozostali kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do grupy z językiem francuskim od podstaw.

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. podstawowy x 0,7
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, łacina, greka klasyczna, język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, matematyka, informatyka, ekonomia, sztuka, muzyka

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. niższy (SL) x 0,7
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, łacina, greka klasyczna, język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, matematyka, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy "sztuka", polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język francuski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, łacina, greka klasyczna, język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: egzamin ustny

Zagadnienia egzaminacyjne:

Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała sprawdzenie następujących umiejętności:

 • umiejętność wypowiedzi w języku francuskim,
 • znajomość struktur gramatycznych języka francuskiego,
 • znajomość kultury Francji oraz krajów francuskiego obszaru językowego.

Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Języka Francuskiego;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z matematyki i języka polskiego otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information