University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Department of Hungarian Studies

Finno-Ugrian philology - finnish language

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

polski/języki kierunkowe (wedle wyboru specjalizacji)

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Wiedza

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej,
 • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych,
 • zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,
 • ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
 • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i literaturoznawstwie,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
 • ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych,
 • ma podstawową wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego (węgierskiego/ fińskiego),
 • ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego/fińskiego,
 • ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii,
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej/fińskiej,
 • ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze węgierskiej/fińskiej,
 • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej/fińskiej,
 • ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze węgierskiej/fińskiej,
 • ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier/ Finlandii w kontekście historii Europy,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych,
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu ugrofinistyki w języku polskim i węgierskim/fińskim,
 • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierski/fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim/fińskim z zakresu problematyki ugrofinistycznej i problemów z nią związanych,
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego/fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej),
 • potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej,
 • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego/fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
 • posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych węgierskich/fińskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonaniem zawodu,
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy,
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier/Finlandii), korzystając z różnych mediów i form,
 • ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze, literaturze i życiu społecznym Węgier/ Finlandii.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 40

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. słowacki,
j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. słowacki,
j. szwedzki

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 20% 

*Język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

waga = 40%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 20% 

*Język obcy może być wskazany dwukrotnie

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny**

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Język obcy na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1
z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Język obcy na poziomie wyższym może być wskazany dwukrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Jeśli w kraju, w którym była zdawana matura, podobnie jak w Polsce, istnieje mozliwośc zdawania egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym albo rozszerzonym i wyniki podane są w punktacji 1-100, wówczas punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone następująco:

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury
*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Dowolny język obcy nowożytny**

waga = 40%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 20%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Język obcy na poziomie wyższym może być wskazany dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Jesli wyniki egzaminu maturalnego podane są w formie oceny, a nie punktacji 1-100, to punkty brane pod uwagę w kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru:

100 x suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze
         suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów

Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 10:00

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information