Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki

Filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Współcześnie studia na kierunku filologia polska przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Kształcą specjalistów w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, które uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach pism, czasopism, wydawnictw oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” nastawiona jest na ukazywanie wielostronnych relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – z innymi sztukami (plastyka, muzyka) oraz z innymi niż książka i druk mediami. Na studiach pierwszego stopnia specjalność ta, nie zaniedbując podstaw edukacji polonistycznej, proponuje studentom spojrzenie na literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej, umożliwia kształcenie w stopniu podstawowym kompetencji interliterackich, interartystycznych i interkulturowych, a także sprawności komunikacyjnych i analitycznych w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty dwóch nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” pozwalają mu na podjęcie studiów drugiego stopnia, a także czynią go świadomym uczestnikiem życia kulturalnego regionu, kraju oraz Europy.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Prawo udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia równoległe mają tylko te osoby, które w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyły bieżący rok studiów na kierunku macierzystym, legitymują się średnią co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.

W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne o przyjęciu na studia decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki