Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

327

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 120

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
 • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
 • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
 • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
 • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
 • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
 • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
 • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
 • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
 • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
 • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
 • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
 • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
 • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
 • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
 • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
 • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
 • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
 • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
 • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
 • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
 • potrafi opracować biznes plan,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
 • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
 • potrafi porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny,
 • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
 • potrafi współpracować z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.

Zasady kwalifikacji

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki, matematyka,
informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, matematyka,
informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, ekonomia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, polityka, antropologia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10 lipca 2017 r., godz. 9:00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego.

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - z języka polskiego.

Dodatkowe informacje