Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
 • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
 • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
 • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
 • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
 • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
 • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
 • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
 • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
 • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
 • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
 • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
 • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
 • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
 • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
 • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
 • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
 • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
 • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
 • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
 • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
 • potrafi opracować biznes plan,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
 • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
 • potrafi porozumieć się przy użyciu terminologii finansowej ze specjalistami z tej dziedziny,
 • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,
 • potrafi współpracować z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,50. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania