Uniwersytet Warszawski / Wydział Geologii

Geologia stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana jest oryginalnym, autorskim  projektem edukacyjnym wprowadzającym w kształceniu uniwersyteckim możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. W ramach studiów I stopnia wyróżniono 3 specjalizacje (Inżynieria surowców mineralnych, Geodynamika i kartowanie geologiczne oraz Geoinżynierię z możliwością jej rozbudowy w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych w zakresie Geologii inżynierskiej, Hydrogeologii czy Ochrony środowiska. Obejmują one kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych. Rozwijająca się nowoczesna metodyka badań, gromadzenia i przetwarzania uzyskiwanych danych a także powstawanie zaawansowanych rozwiązań technicznych jest podstawą do wyodrębnienia kierunku edukacji dedykowanego aplikacji nauk geologicznych dla potrzeb optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zagospodarowania przestrzennego.

Celem studiów na kierunku Geologia stosowana jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  • odpowiednie przygotowanie  z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia i aplikacji procesów kształtujących środowisko geologiczne,
  • rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi oraz ochrony środowiska,
  • wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych  a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych,
  • umiejętność zastosowań statystyki matematycznej dla potrzeb ilościowych analiz i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych,
  • umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
  • zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie umożliwiającym optymalne planowanie i prowadzenie dokumentacyjnych prac geologicznych,
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2),
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O zakwalifikowanie na pierwszy rok studiów równoległych I stopnia mogą ubiegać się osoby, które zaliczyły co najmniej pierwszy rok studiów na swoim macierzystym kierunku. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wartość średniej z pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe dokumenty

Uprzejmie informujemy, że jednym z wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia będzie orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku. Orzeczenie takie można uzyskać od lekarza specjalności medycyna pracy po wcześniejszym odebraniu z wydziału odpowiedniego skierowania.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii