Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

74

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach.

Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. W przypadku przedmiotów technicznych, które nie są wykładane na Uniwersytecie, z pomocą przychodzą pracownicy Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (dziennych lub zaocznych), napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Ogólne cele kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie licencjackim można sformułować następująco:

 1. Przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy (w powiązaniu z dorobkiem historycznym) pozwalającej: ocenić wartość różnych dziedzin nauki, z których czerpie gospodarka przestrzenna, a jednocześnie zrozumieć różnorodność podejść do złożonych problemów przestrzennych; zrozumieć funkcjonowanie różnych szczebli administracji publicznej i relacje między nimi – w ujęciu wieloaspektowym (w Polsce i za granicą); zrozumieć relacje przestrzenne między różnymi podmiotami i organizacjami, a środowiskiem przyrodniczym.
 2. Wykształcenie umiejętności: diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych; stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego; prezentacji różnych poglądów, doktryn i możliwości rozwiązywania problemów przestrzennych; współpracy i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach (administracji publicznej; organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorców; świata nauki; innych grup społecznych).

Absolwenci kierunku studiów licencjackich gospodarka przestrzenna na WGSR mają generalnie dwie możliwości wyboru – kontynuację nauki na studiach II stopnia bądź podjęcie pracy zawodowej (absolwenci kształceni są w sposób przygotowujących ich do pracy w różnych środowiskach – dlatego podejmują oni pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych).

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Geografia

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronmia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 10%

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Geografia

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 10%

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Geografia

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, matematyka, język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Geografia

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, matematyka,  organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka, psychologia, antropologia,  język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Geografia

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot (zdawany na maturze) do wyboru przez kandydata

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej (d. Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej),
 • Olimpiady Znajomości Afryki;

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Geograficznej,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Harmonogram rekrutacyjny

Dla cudzoziemców: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dla kandydatów nie posiadających certyfikatu znajomości języka polskiego) odbędzie się 6 lipca 2018, od godz. 13:00. Miejsce rozmowy, pok. 12 w budynku Wydziału (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30, wejście od strony Kampusu).