Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki

Historia sztuki, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

57

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Studia prowadzone w IHS UW dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz szeroko pojętej historii kultury.

Program trzyletnich studiów I stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki i jej metod.

Ważnym elementem programu studiów są praktyki terenowe, inwentaryzacyjne i muzealne. Dzięki nim studenci mają możliwość poznania specyfiki sztuki danego regionu, zyskują umiejętność pracy z zabytkami, zwiedzają obiekty niedostępne dla osób postronnych. Objazdy i obozy naukowe IHS UW w ciągu ostatnich lat odbywały się na terenie całej Polski, a także w takich krajach, jak: Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja i Szwajcaria. Studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy IHS UW oferuje możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez zagranicznych gości.

Studia I stopnia kończy otrzymanie tytułu licencjata historii sztuki, który uzyskuje się po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów w IHS UW umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego wykształcenia humanistycznego o profilu historyczno-artystycznym. Absolwenci IHS UW podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, a często także w muzeach oraz galeriach francuskich i brytyjskich. Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 60

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

p. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 45%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna

waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 45%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, historia, sztuka, muzyka, filozofia, ekonomia, łacina, greka klasyczna

p. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 45%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, łacina, greka klasyczna

p. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 45%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 45%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:

  • Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) szczebla centralnego,

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje