Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Historii Sztuki

Historia sztuki, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Studia prowadzone w IHS UW dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz szeroko pojętej historii kultury.

Program trzyletnich studiów I stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki i jej metod.

Ważnym elementem programu studiów są praktyki terenowe, inwentaryzacyjne i muzealne. Dzięki nim studenci mają możliwość poznania specyfiki sztuki danego regionu, zyskują umiejętność pracy z zabytkami, zwiedzają obiekty niedostępne dla osób postronnych. Objazdy i obozy naukowe IHS UW w ciągu ostatnich lat odbywały się na terenie całej Polski, a także w takich krajach, jak: Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja i Szwajcaria. Studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy IHS UW oferuje możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez zagranicznych gości.

Studia I stopnia kończy otrzymanie tytułu licencjata historii sztuki, który uzyskuje się po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów w IHS UW umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego wykształcenia humanistycznego o profilu historyczno-artystycznym. Absolwenci IHS UW podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, a często także w muzeach oraz galeriach francuskich i brytyjskich. Studia w IHS UW ma za sobą również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy, po pracowników agencji reklamowych.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, niezależnie od obowiązku rejestracji w systemie IRK, jest złożenie w Sekretariacie IHS UW podania o przyjęcie na studia równoległe wraz z opinią dziekana/kierownika/dyrektora ds. studenckich macierzystej jednostki.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej student jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów (2016/2017).

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna

Zagadnienia egzaminacyjne: Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania kandydata dotyczące sztuki. Kandydat zobowiązany jest przygotować wybrane przez siebie zagadnienie z zakresu historii sztuki wraz z jego konspektem oraz listą lektur uwzględniającą publikacje odnoszące się do ww. zagadnienia. Lista ta będzie podstawą rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 17 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historii Sztuki