Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka:

 • Ma wiedzę i umiejętności wystarczające do uprawiania zawodu informatyka w czołowych firmach informatycznych w kraju i na świecie, jak i we własnej firmie.
 • Zna i posługuje się metodami matematycznymi umożliwiającymi w ścisły sposób specyfikowanie problemów informatycznych i ich rozwiązywanie.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z podstawowych obszarów informatyki: języki programowania i programowanie w różnych paradygmatach w tym imperatywnym i obiektowym, algorytmika, systemy operacyjne, bazy danych, architektura komputerów, sieci i technologie sieciowe, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania.
 • Dostrzega i rozumie ograniczenia teoretyczne i technologiczne w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera.
 • Zna i sprawnie posługuje się kilkoma, wybranymi nowoczesnymi narzędziami wytwórstwa oprogramowania.
 • Umie pracować w zespole.
 • Zna język angielski w sposób umożliwiający posługiwanie się literaturą fachową oraz komunikowanie się w grupie w sprawach technicznych.
 • Zna i przestrzega norm etycznych w zawodzie informatyka ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej. Jest przygotowany do dalszego samokształcenia, jak i podjęcia studiów II stopnia.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 55

Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej oraz laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, przyjęci na I rok studiów licencjackich mogą wystąpić do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki o przyznanie indywidualnego toku studiów (studia informatyczno-matematyczne). Osoby te studiują na I roku na kierunku, na który zostały przyjęte (informatyka) i w ramach puli dodatkowych punktów ECTS realizują wskazane przedmioty dodatkowe.
Wymienione wyżej osoby, po zaliczeniu I roku informatyki mogą:

 • kontynuować studia na II roku informatyki oraz podjąć bez dodatkowej kwalifikacji studia na drugim kierunku na matematyce, o ile zaliczyły wszystkie przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów. Podania w tej sprawie należy kierować do Dziekana w wyznaczonym terminie.
 • kontynuować studia na II roku matematyki albo informatyki zgodnie ze standardowym programem z ewentualnym uzupełnieniem niezbędnych różnic programowych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. szwedzki,
j. słowacki,
j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, jezykiem polskim, językiem obcym i informatyką. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie. Język polski, język obcy i informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Matematyka
albo
Informatyka

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot*

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, jezykiem polskim, językiem obcym i informatyką. Matematykę można wskazać trzykrotnie. Język polski, język obcy i informatykę można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka
albo
Informatyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, jezykiem polskim (językiem L1), językiem obcym i informatyką. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie. Język polski (język L1), język obcy i informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/ język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka
albo
Informatyka

P. wyższy (HL) x1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot**

P. wyższy (HL) x1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, jezykiem polskim (językiem A1 z grupy 1/językiem A), językiem obcym i informatyką. Matematykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać trzykrotnie. Język polski (język A1 z grupy 1/język A), język obcy i informatykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

Egzamin predyspozycyjny**

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia studiów na kierunku informatyka w języku polskim. Egzamin będzie obejmował zadania z matematyki z zakresu szkoły średniej, których rozwiązania należy przedstawić w języku polskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100

waga = 5%

waga = 10% 

waga = 5% 

waga = 80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Podczas egzaminu sprawdzana będzie również znajomość języka polskiego. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z egzaminu predyspozycyjnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej.

Dodatkowe informacje