University of Warsaw / Faculty of Philosophy and Sociology / Institute of Philosophy

Cognitive science

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować.

Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntują ich wiedzę empiryczną i umożliwią dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.

WIEDZA

Absolwent:

 • Zna podstawową terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
 • Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
 • Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką).
 • Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej i szeroko rozumianej kognitywistyce.
 • Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
 • Wie, jakimi rodzajami metod badawczych posługuje się kognitywistyka.
 • Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych, psychicznych oraz zna ich analizę filozoficzną.
 • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych.
 • Zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
 • Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów i podstawy teorii mnogości oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
 • Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
 • Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”.
 • Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej, logice oraz teorii mnogości.
 • Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
 • Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
 • Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
 • Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
 • Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
 • Wie, w jakich zawodach może wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

 • Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
 • Potrafi zbierać, opracowywać i analizować dane różnego rodzaju i z odmiennych źródeł.
 • Potrafi za pomocą modeli formalnych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
 • Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
 • Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
 • Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
 • Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
 • Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
 • Potrafi analizować i modelować przebieg procesów poznawczych człowieka.
 • Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
 • Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
 • Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości oraz logiki zdaniowej i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
 • Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
 • Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
 • Potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań.
 • Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
 • Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
 • Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
 • Potrafi znaleźć materiały (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
 • Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
 • Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polski i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
 • Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
 • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

 • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
 • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
 • Potrafi pracować zespołowo.
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
 • Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
 • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
 • Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu.
 • Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
 • Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
 • Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
 • Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany**

Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka*,  biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, filozofia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 35%

waga = 15%

waga = po 15%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
**Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot wymagany

Matematyka*

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

 

Przedmiot wymagany**

Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka*,  biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka

waga = 20%

waga = 35%

waga = 15%

waga = po 15%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
**Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany***

Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka**,  biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 35%

waga = 15%

waga = po 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
***Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany***

Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka**, biologia, chemia, filozofia, fizyka,  informatyka, psychologia

P. wyższy (HL) x1

waga = 20%

waga = 35%

waga = 15%

waga = po 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)
***Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka**

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany***

Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka**, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia, informatyka, psychologia

waga = 20%

waga = 35%

waga = 15%

waga = po 15%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

***Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna)

Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie dwóch lektur, jednej w języku polskim i drugiej w języku angielskim. Z polskiej części egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów, a z angielskiej maksymalnie 30 punktów. Tytuły obowiązujących lektur zostaną podane na stronie IRK oraz na stronie Wydziału nie później niż do 1 marca 2018 r.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information