University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales"

Cultural Studies - Mediterranean Civilization

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w wielu jej aspektach, takich jak: literatura, sztuka, refleksja filozoficzna, prawo rzymskie – od starożytności po wiek XXI. Od pierwszego roku studiów studenci uczą się również języków śródziemnomorskich, kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru (włoski, francuski, hiszpański, nowogrecki) na poziomie B2, dzięki czemu zdobywają niezbędne narzędzie do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy. Studenci zdobywają ponadto znajomość języka łacińskiego oraz mają możliwość poznać język starogrecki. Oba języki są podstawą dla kultury śródziemnomorskiej i jej recepcji. Ponadto, studenci mogą fakultatywnie poznać podstawy języka nahuatl.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To nowatorskie i unikalne ujęcie w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu abslowenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Absolwenci cywilizacji śródziemnomorskiej zdobywają ponadto cenne kompetencje związane z umiejętnościami przedstawiania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (zajęcia z kultury prezentacji, sztuki pisania, komunikacji międzykulturowej). Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia II i III stopnia) i rozpoczęcia pracy badawczej (w programie studiów są m.in. zajęcia z interpretacji źródeł oraz metodologii pracy naukowej); są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Więcej informacji na stronie Wydziału Artes Liberales

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki)
**, język regionalny – kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.
**Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

 

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski)
**, język regionalny – kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, informatyka

waga = 20%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

*Inny niż wskazany w kolumnie 3.
**Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, sztuka, muzyka, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny***, ekonomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, łacina, greka klasyczna, język obcy nowożytny***, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

P. wyższy (HL) x1

waga = 20%

waga = 10%

waga = 5%

waga = 30%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Inny niż wskazany w kolumnie 3.
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień:

 • wiedza o literaturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o historii Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o kulturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 30 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., g. 13:00 i 14:00 (godzinę rozmowy komisja rekrytacyjna potwierdzi mailem), Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: w przypadku osób z maturą zagraniczną zorganizowany zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość:

 • języka polskiego (0 - 10 punktów)
  oraz
 • wiedza o literaturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o historii Śródziemnomorza (0 - 30 punktów),
 • wiedza o kulturze Śródziemnomorza (0 - 30 punktów).

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zakwalifikowania jest zdobycie minimum 50 punktów.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., g. 13:00 i 14:00 (godzinę rozmowy komisja rekrytacyjna potwierdzi mailem), Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72.

Exceptions from admission procedure

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (przyznanie maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym) przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do dziesiątego (tj. 10 pierwszych osób z listy wg liczby zdobytych punktów) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości kwalifikowani są wedle następujących zasad:

a) LAUREACI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka polskiego. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

b) LAUREACI

 • Olimpiady Matematycznej

otrzymują maksymalną liczbę punktów z matematyki. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

c) LAUREACI

 • olimpiad językowych

otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka będącego przedmiotem olimpiady. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

d) LAUREACI

 • pozostałych olimpiad

otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu do wyboru. Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących otrzymują na podstawie świadectwa maturalnego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information