Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales"

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-08-31 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska to nowatorski kierunek. W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, takich jak: literatura, sztuka, refleksja filozoficzna, prawo rzymskie – od starożytności po wiek XXI. Od pierwszego roku studiów studenci uczą się również języków śródziemnomorskich, kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie B2, dzięki czemu zdobywają niezbędne narzędzie do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy. Studenci zdobywają ponadto znajomość języka łacińskiego jako podstawowego dla kultury śródziemnomorskiej i jej recepcji. Fakultatywnie mogą poznać także podstawy języka starogreckiego oraz języka nahuatl.

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Absolwenci cywilizacji śródziemnomorskiej zdobywają ponadto cenne kompetencje związane z umiejętnościami przedstawiania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (zajęcia z kultury prezentacji, sztuki pisania, komunikacji międzykulturowej). Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia II i III stopnia) i rozpoczęcia pracy badawczej (w programie studiów są m.in. zajęcia z interpretacji źródeł oraz metodologii pracy naukowej); są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O podjęcie studiów równoległych na pierwszym roku kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej może ubiegać się student Uniwersytetu Warszawskiego, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0. W przypadku kandydatów, którzy mają taką samą średnią, pod uwagę brana będzie liczba zdanych egzaminów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 5 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tuta: 6-7 września 2017 r.
II tura: 8 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Artes Liberales