Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Kultury Polskiej

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

110

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze powinien:

 • znać swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;
 • posiadać uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych;
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych oraz elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kultur;
 • znać wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze; charakteryzować podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;
 • posiadać podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej;
 • znać podstawową terminologię nauk o kulturze oraz metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznej i diachronicznej;
 • orientować się we współczesnych instytucjach kultury.

Od absolwenta wymaga się także, aby potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiał w rzetelnie opracowanej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. regionalny - kaszubski

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej  (białoruski, litewski, ukraiński), j. mniejszości etnicznej - łemkowski, j. regionalny - kaszubski

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, sztuka, muzyka, geografia, ekonomia, greka klasyczna, łacina, język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Język polski, język obcy nowożytny mogą się powtarzać odpowiednio w kolumnie 1 i 4, w kolumnie 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, ekonomia, geografia, psychologia, antropologia, greka klasyczna, łacina, polityka, język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Język polski, język obcy nowożytny mogą się powtarzać odpowiednio w kolumnie 1 i 4, w kolumnie 3 i 4.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język oryginalny matury, język polski, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, antropologia, język obcy nowożytny

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Język polski, język obcy nowożytny, język oryginalny matury mogą się powtarzać odpowiednio w kolumnie 1 i 4, w kolumnie 3 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o  kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg",
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Dodatkowe informacje