University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Institute of Polish Culture

Cultural studies - Science of culture

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze powinien:

 • znać swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;
 • posiadać uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych;
 • posiadać usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych oraz elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kultur;
 • znać wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze; charakteryzować podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;
 • posiadać podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej;
 • znać podstawową terminologię nauk o kulturze oraz metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznej i diachronicznej;
 • orientować się we współczesnych instytucjach kultury.

Od absolwenta wymaga się także, aby potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiał w rzetelnie opracowanej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny,
j. mniejszości narodowej,
j. mniejszości etnicznej,
j. regionalny - kaszubski

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny,
j. mniejszości narodowej,
j. mniejszości etnicznej,
j. regionalny - kaszubski

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, sztuka, muzyka, geografia, ekonomia, greka klasyczna, łacina, język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kolumnach 1 i 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, ekonomia, geografia, psychologia, antropologia, greka klasyczna, łacina, polityka, język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kolumnach 1 i 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język oryginalny matury, język polski, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, antropologia, język obcy nowożytny

waga = 50%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kolumnach 1 i 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o  kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, temat rozmowy dotyczy zainteresowań naukowych kandydata.

Zagadnienia egzaminacyjne:
1. historia kultury,
2. kultura współczesna,
3. kultura literacka,
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe,
5. kultura filmowa i audiowizualna.

Ocena niedostateczna (mniej niż 30%) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia.

Egzamin sprawdzał będzie również stopień znajomości języka polskiego u osób, które nie legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka (zgodnym z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych).

Termin egzaminu: 10 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg",
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information