University of Warsaw / Faculty of Polish Studies / Institute of Applied Polish Studies

General and Clinical Speech and Language Therapy, spec. General Speech Therapy

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Studia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy. W czasie studiów pierwszego stopnia student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Studia I stopnia przygotowują studenta do odbycia studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, dających kwalifikacje i uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu logopedy klinicznego.
W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela-logopedy student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • lingwistycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie wiedzy o języku, kultury języka, komunikacji językowej i pozajęzykowej;
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii;
 • stymulacji rozwoju języka i mowy dzieci w normie rozwojowej, w zakresie uwarunkowań psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy i języka, pedagogicznych aspektów nabywania języka i mowy;
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw wykonywania zawodu nauczyciela, a w tym w zakresie psychologii ogólnej, rozwojowej i klinicznej dziecka, pedagogiki ogólnej i specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy dydaktyki nauczania początkowego, medycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii, psychoakustyki, techniki medycznej w zakresie metod wspomagania słuchu, równowagi, mowy, elektrofizjologii narządu słuchu i informatyki medycznej, zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym w zakresie klasyfikacji zaburzeń mowy, profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Ponadto studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa medycznego i oświatowego, ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej oraz wybranego języka nowożytnego na poziomie B2.

Poza przygotowaniem stricte zawodowym studia na specjalności logopedia ogólna dają studentom podstawowe przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz przygotowują do studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, na co wskazują ww. obszary kształcenia. Przygotowanie w tym zakresie umożliwiają seminaria, konwersatoria oraz inne zajęcia fakultatywne, które stwarzają możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy i umiejętności o charakterze akademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma wiedzę i przygotowanie metodyczne do pracy jako nauczyciel logopeda na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii zaburzeń języka/mowy dzieci i młodzieży w zakresie dyslalii, dysleksji oraz zaburzeń rozwoju językowego, w tym opóźnionego rozwoju mowy oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych: przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne; szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne; poradnie społeczno-zawodowe; gabinety logopedyczne.

Admission rules

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu postępowania kwalifikacyjnego: 30

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Do drugiego etapu (ustny sprawdzian predyspozycji) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrowali się na kierunek oraz przystąpili do pierwszej części postępowania kwalifikacyjnego (egzamin maturalny) i uzyskali co najmniej 30% punktów w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w I etapie wynosi 100.

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali od 0 do 100 punktów.

Punkty z egzaminu maturalnego i rozmowy predyspozycyjnej sumują się.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski,
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki
), biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 60%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Na sprawdzian predyspozycji składa się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), biologia, fizyka, chemia, informatyka

waga = 60%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

II ETAP

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Na sprawdzian predyspozycji składa się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0.

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, sztuka, muzyka, geografia, ekonomia, greka klasyczna, łacina, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, chemia, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 60%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W warunku 4 można wskazać ten sam przedmiot co w kolumnach 1 lub 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

II ETAP

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Na sprawdzian predyspozycji składa się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0.

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, psychologia, antropologia, greka klasyczna, łacina, polityka, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, chemia, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 60%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W warunku 4 można wskazać ten sam przedmiot co w kolumnach 1 lub 3

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

II ETAP

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Na sprawdzian predyspozycji składa się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka

waga = 60%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 15%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
W warunku 4 można wskazać ten sam przedmiot co w kolumnach 1 lub 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

II ETAP

Forma egzaminu: ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

Na sprawdzian predyspozycji składa się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Kryteria oceny:
1. Wymowa kandydata:
a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.

3. Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

LAUREACI:

 • Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.

Date of exams

Rozmowy kwalifikacyjne: 10-11 lipca 2018 r., (informacja o dokładnej dacie i godzinie rozmowy pojawi się na indywidualnych kontach kandydatów)

Place of results' announcement

16 lipca 2018r., po godz. 14.00, hol na parterze w gmachu głównym Wydziału Polonistyki oraz konta kandydatów w systemie IRK.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 17 i 18 lipca 2018r., godz. 9.00-15.00, sala nr 6, parter, gmach główny Wydziału Polonistyki. Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki

Harmonogram rekrutacyjny